Tapsbegrensningsplikt

Den misligholdet rammer har plikt til å begrense sitt tap ved ”rimelige tiltak”. En slik generell regel er nedfelt i kjøpsloven § 70 første ledd:

”§ 70. Plikt til å begrense tap. Lemping av ansvaret. Internasjonalt kjøp. (1) Den part som påroper kontraktbrudd fra den annens side, skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmer han dette, må han selv bære den tilsvarende del av tapet”.

Fradrag i erstatningen gis dermed ikke bare for besparelser som er oppnådd, men også for besparelser som burde ha vært oppnådd. Det som er rimelig og passende tiltak for å avverge ytterligere tap på tidspunktet for kontraktsbruddet er avgjørende, og de pliktige tiltakene må være egnet med en viss sannsynlighet til å kunne redusere tapet.

Tapsbegrensningsplikten er en underplikt av den alminnelige ulovfestede lojalitetsplikten i kontraktsforhold. Man kan således ikke kreve tapsbegrensningstiltak utover det som er rimelig å forvente innenfor bransjen og mellom partene.