Indirekte tap

Indirekte tap er tap som kreditor har som følge av at kontraktsgjenstanden ikke kan nyttes som forutsatt til produksjon, drift, handel, planlegging osv.

Indirekte tap vil som utgangspunktet omfatte 1. Tap pga. bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), 2. tap som følge av at tingen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), 3. tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt og 4. tap som kontraktsbruddet påfører andre ting enn kontraktsgjenstanden.

Typisk vil det oppstå et indirekte tap dersom en fabrikk ikke kan produsere som forutsatt (driftsavbrudd), eller går glipp av kontrakter, som følge av at en nødvendig leveranse er uteblitt. Tap av muligheter i fremtidige avtaler som ennå ikke er kommet særlig langt (loss of a chance) kan også i prinsippet omfattes. Dårligere kvalitet på produserte produkter kan også gi et indirekte tap. Dersom tredjemann (f.eks. en kjøper som skal kjøpe varen igjen av kreditor) går på kreditor, fordi han ikke lenger kan oppfylle avtalen med tredjemann etter debitors kontraktsbrudd, vil eventuell erstatningsplikt overfor tredjemann være indirekte tap. I tillegg omfattes skader som tingen gjør på kreditors andre ting som følge av misligholdet.

Det indirekte tap vil ofte kunne omfatte betydelige summer, og forhold på kreditors side, som ofte ikke vil være synbare for debitor (den som skal levere) på avtaletidspunktet. Derfor kan man normalt kun kreve erstattet indirekte tap, dersom debitor har opptrådt forsettlig eller uaktsomt ved kontraktsbruddet (dvs. utvist skyld). Dersom debitor er erstatningsansvarlig uten å ha utvist skyld, som for eksempel etter kontrollansvaret eller objektivt ansvar, kan kun det direkte tap kreves.

I kjøpsloven § 67 annet ledd er indirekte tap definert slik:

a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd) b) tap som følge av at tingen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn) c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare for så vidt kjøperen uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå d) tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk.