Generelt om avhjelp

Avhjelp er en fellesbetegnelse på misligholdsbeføyelsene omlevering og retting, som kun kommer til anvendelse ved mangler ved tingen. Man reparerer eller får ny vare, eller man gjør jobben på nytt til kunden er fornøyd. Reglene om retting og omlevering i kjøpsloven eller i bakgrunnsretten er for øvrig deklaratoriske. Omlevering og retting er de vanligste beføyelsene ved mangel, og er regulert i kjøpsloven § 34:

”§ 34. Krav på retting og omlevering (avhjelp).

(1) Kjøperen kan kreve at selgeren for egen rekning retter mangel dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Selgeren kan isteden foreta omlevering etter § 36.

(2) Kjøperen kan kreve omlevering når mangelen er vesentlig. Dette gjelder ikke dersom det foreligger hindring eller misforhold som nevnt i § 23. Omlevering kan heller ikke kreves når kjøpet gjelder en ting som foreligger ved kjøpet og har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen.

(3) Oppfyller ikke selgeren sin plikt til å rette eller omlevere, kan kjøperen kreve erstatning for sine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet”.

Avhjelp kjennetegnes også ved at misligholdsbeføyelsen som heving, krever spesiell reklamasjon når den brukes som offensiv beføyelse, dvs. ikke for å avskjære krav om prisavslag, erstatning, heving mv. Spesiell reklamasjon må inngis innen rimelig tid etter at nøytral reklamasjon er gitt. Som ved reklamasjoner ellers er kravet likevel i behold dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro, jf. kjøpsloven § 35. Kjøper må ha gjort kravet om avhjelp gjeldende samtidig med reklamasjonen etter § 32, eller innen rimelig tid deretter, jfr. § 35. En generell reklamasjon er altså ikke tilstrekkelig.

”§ 35. Melding om krav på retting eller omlevering (avhjelp). Kjøper taper sitt krav på retting eller omlevering dersom han ikke gir selgeren melding om kravet sammen med reklamasjon etter § 32 eller innen rimelig tid deretter. Kjøperen har likevel kravet i behold dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro”.

Omlevering og retting blir ofte kalt for både offensive og defensive beføyelser, fordi beføyelsene også kan brukes defensivt av den som har levert (debitor) kontraktsgjenstanden for å avskjære et allerede fremmet krav fra mottaker (kreditor) om prisavslag eller heving. Regelen om avhjelp som defensiv beføyelse kan blant annet leses ut av kjøpsloven § 36. Mens retting kreves eller pågår (eller ved omlevering), har kjøper ikke krav på prisavslag eller heving. Konsekvensen av at kjøper nekter å motta avhjelp som han har p1ikt til å motta, er at kjøper mister sitt krav på heving eller prisavslag. Avhjelp skal her skje for selgerens «egen kostnad». Dersom avhjelpen er vellykket, vil kjøper miste krav på prisavslag eller hevning.

Selgers adgang til å kreve retting eller avhjelp er nedfelt i kjøpsloven § 36:

Ӥ 36. Selgerens rett til retting eller omlevering (avhjelp).

(1) Selv om kjøperen ikke krever det, kan selgeren for egen kostnad rette mangel eller foreta omlevering, når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren.

(2) Dersom selgeren spør om kjøperen vil godta retting eller omlevering, eller underretter kjøperen om at han vil rette eller omlevere innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han har fått meldingen, kan selgeren foreta det nødvendige innen den tid som er angitt.

(3) Selgeren kan ikke gjøre gjeldende at han ikke har fått høve til å rette eller omlevere, dersom kjøperen har sørget for å få rettet mangelen og det etter forholdene ville være urimelig å kreve at han ventet på selgerens retting eller omlevering”.

Det er imidlertid tre kumulative vilkår som må være oppfylt for at kjøper skal måtte finne seg i avhjelp, dersom selger krever å få fikse mangelen ved avhjelp i stedet for andre misligholdsbeføyelser som prisavslag, heving og/eller erstatning:

1. Retting eller omlevering må for at den kan brukes som defensiv beføyelse ”skje uten vesentlig ulempe for kjøperen”. Spørsmålet om avhjelp kan skje ”uten vesentlig ulempe for kjøperen» vil være en helhetlig vurdering, der man blant annet tar hensyn til kjøpers behov for gjenstanden og veier behovet opp mot selgers interesse i å foreta avhjelp. Videre legges betydelig vekt på om selger har gjort mislykkede avhjelpsforsøk (maks to avhjelpsforsøk i forbrukerkjøp).

2. Dessuten må avhjelpen gjennomføres ”innen rimelig tid” etter at selger erklærte at han ville møte mangelskravet med avhjelp, jf. eksempelvis kjøpsloven §§ 36 og 37 første ledd. Hvis selger (realdebitor) gjør gjeldende at han vil møte mangelskravet med avhjelp, må han følge opp og faktisk avhjelpe mangelen innen rimelig tid. Venter han for lenge, mister han retten til å kreve avhjelp som defensiv beføyelse.

3. Endelig er det et vilkår at avhjelp kan skje «uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren». Kjøper trenger derfor ikke å ta imot et tilbud om avhjelp etter et mangelskrav, dersom han må legge ut til f.eks. transport for at avhjelpen blir gjennomført. Selger kan dermed ikke kreve avhjelp ved at kjøper må ta med en ting til verkstedet for reparasjon eller til lageret for ny vare.

Kjøper kan besørge manglene rettet på selgers bekostning dersom «det etter forholdene ville være urimelig å kreve at han ventet på selgerens retting eller levering,” jf. kjøpsloven § 36 tredje ledd.

Konsekvensen av at avhjelp ikke blir foretatt rettidig er at kjøper kan besørge manglene rettet for selgers regning, jf. kjøpsloven § 34, eller kreve prisavslag eller heve kjøpet etter kjøpsloven § 38 eller kjøpsloven § 39.

Tidligere hadde ikke kjøper rett til å kreve omlevering eller retting uten videre, men innen kjøpsretten og spesielt forbrukerkjøpsretten kan nå kjøper kreve at selger reparerer eller gir ny vare. Selger har ved mangel p1ikt til å foreta retting og omlevering når kjøper krever det, hvis det ikke er urimelig tungvint eller umulig for selger.

En viktig prinsipiell forskjell på retting og omlevering, er at mangelen normalt må være vesentlig for at man kan kreve omlevering, mens vesentlighet ikke er et krav for retting. Kravet om vesentlighet for omlevering gjelder ikke ved forbrukerkjøp (se nedenfor), men da må ikke omlevering være umulig eller urimelig tyngende for selger. Selger har dessuten normalt rett til å velge å foreta omlevering som defensiv beføyelse i stedet for retting, dersom kjøper krever retting.