Rehabilitering

Rehabilitering går ut på å bistå personer med fysisk eller psykisk nedsatt funksjonsevne til i størst mulig utstrekning å gjenvinne denne. Er problemet medfødt, brukes gjerne betegnelsen habilitering. Det er flere forskjellige institusjoner som gjennom tiden har kunnet tilby ulike pasientgrupper rehabilitering. Vi finner betydelig innslag av både private institusjoner drevet av enkeltpersoner, organisasjoner og i mindre grad av staten, fylkeskommuner, kommuner eller helseforetak. Eksempler på slike institusjoner er Sophies Minde, som var opprettet som yrkeskole for vanføre og ble utvidet med ortopedisk verksted for produksjon av proteser og senere ortopedisk kirurgisk sykehusavdeling. Flere steder i Norge har det vært opprettet kurbad med forskjellige behandlinger og oppskrifter for helende bad. Rekonvalesenthjem finnes ofte i landlige omgivelser, oftest på store gårder.

Flere sykehus har opprettet opptreningsavdelinger hvor de kan tilby fysikalsk behandling fra en av sine ansatte fysioterapeuter og legespesialister innen fysikalskmedisin. Eldre pasienter som står i fare for å bli avhengige av hjemmesykepleie eller sykehjemsplass kan få tilbud om rehabiliteringsopphold ved de kommunale sykehjemmenes rehabiliteringsenheter der målet er å trene og lære de opp til å bli selvhjulpne så lenge som mulig. Rehabilitering er aktuelt for mange ulike pasientgrupper, og slike tilbud er sannsynligvis noe av det mest økonomisk lønnsomme som gjøres i helsevesenet. Dersom et lite antall pasienter kan komme i arbeid, i stedet for å bli sykemeldt, eller kan bo hjemme i stedet for å trenge institusjonsplass, utgjør dette store beløp å spare for samfunnet. Rehabilitering sidestilles med annen type behandling og kommer inn under lovens krav til nødvendig helsehjelp.