Helsepersonellnemnden

Etter helsepersonelloven § 68 er Statens helsepersonellnemnd et klageorgan for vedtak etter helsepersonelloven §§ 53, 56-59 og 62-65. Det er imidlertid kun helsepersonell som har klagerett for vedtak mot helsepersonell. Klager i saken har ikke klagerett, slik at Statens helsepersonellnemnd kun trer i virksomhet når helsepersonell er blitt gitt reaksjon for overtredelse av helsepersonells plikter i sin virksomhet.

Klageorganet er uavhengig og organiseres utenfor helsemyndighetene. Nemnda har dessuten ingen formell tilknytning til tilsynsmyndighetene. Nemnda tar for seg behandlingen av administrative reaksjoner mot helsepersonell. Formålet med opprettelse av helsepersonellnemnden er å ivareta helsepersonells rettssikkerhet ved inngripende vedtak. Nemnda gir helsepersonellet en forvaltningsmessig klageadgang for visse reaksjonsformer, og adgangen skal være lik for alle som er å anse som helsepersonell. Helsepersonellnemnda skal ha kompetanse til å fatte vedta i klagesaker fra helsepersonell som gjelder avslag på søknad om autorisasjon, lisens eller speisalistgodkjenning, advarsel, tilbakekall og suspensjon av autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og rekvireringsrett, begrensing av autorisasjon samt avslag på søknad om ny autorisasjon og ny rekvireringsrett. Dersom det er nødvendig, må det innhentes sakkyndig kompetanse før avgjørelse treffes.

Helsepersonellnemnden består av høyt helsefaglig og juridisk ekspertise som oppnevnes av departementet for tre år av gangen. Nemnden skal bestå av tre jurister, hvor en av dem utpekes som nemndsleder, tre personer med helsefaglig bakgrunn og en lege. Dette følger av helsepersonelloven § 69. Nemnda er uavhengig i forhold til Statens helsetilsyn og departementet. Det er bare domstolene som kan overprøve nemndas avgjørelser. Nemnda har kompetanse til å prøve alle sider av Helsetilsynets vedtak om administrative reaksjoner. Vedtaket kan også omgjøres til skade for helsepersonell, men er underlagt visse begrensninger jf. forvaltningsloven § 34.