Helseforetak

Helseforetaket er et statlig eid foretak i helsesektoren, regulert ved lov om heleforetak m.m. Dannelsen av dette foretaket omtales som en reform om statlig overtakelse av sykehusene. De enkelte helseforetakene kan eie ett eller flere sykehus. Helseforetaket drives som et eget selskap, og har styre og administrativ ledelse.

I loven skilles det mellom regionale foretak og helseforetak. De regionale helseforetakene er heleid av staten, mens helseforetak er eid av et regionalt helseforetak. Det finnes pr. 2010 31 lokale helseforetak (HF) som leverer tjenester til det regionale helseforetak (Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge, Helse Nord-Norge).Disse fem regionale helseforetak i Norge er egne rettssubjekter etter lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr 93 § 6. De regionale helseforetak leverer igjen helsetjenester til Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.

Etter helseforetaksloven § 2 er kravet for at en virksomhet skal kunne etableres som et regionalt helseforetak, at den legger til rette for spesialistheletjenester, forskning, undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. Et (ikke regionalt) helseforetak må kunne tilby de samme ytelser som de regionale.

Helseforetak er formelt ansett som forvaltningsorgan, og er underlagt forvaltningsloven som et utgangspunkt, jf. helseforetaksloven § 5, men forvaltningsloven gjelder likevel ikke for klage på pasientrettigheter etter pasientrettighetsloven kap. 2, jf. pasientrettighetsloven § 2-7.