Meldeplikt (dødsfall, fødsel mv.)

Helsepersonell har meldeplikt til folkeregisteret om dødsfall og fødsler. Dette følger av helsepersonelloven §§ 35 og 36. Formålet med denne pasientinformasjon er hensynet til samfunnets samling og oppfølging av informasjon. Mens helsepersonellets meldeplikt til tilsynsmyndigheter og politi er begrunnet i hensynet til pasienten, er meldeplikt om dødsfall og fødsler i mindre grad begrunnet i hensynet til den enkelte. Det er hensynet til generelle samfunnsinteresser som er hovedformålet. Et eksempel kan være alle opplysninger som meldes til statistisk sentralbyrå. Når det gjelder melding om fødsler, så er det den lege eller jordmor som har ansvaret for fødselen som er pliktig å melde fra. Dødfødsler skal også meldes. Det samme gjelder avsluttet svangerskap etter tolvte svangerskapsuke. Meldingen skal inneholde opplysninger om hvem som er barnets far.

Etter helsepersonelloven § 36 er det leger som skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Vedkommende lege skal melde fra om dødsfallet til kommunelegen, samt oppgi nødvendige opplysninger om dødsårsaken. Kommunelegen er pliktig å gi opplysningene videre til dødsårsaksregisteret, slik at det kan føres statistikk. Det kan for eksempel være opplysninger om diagnose eller andre omstendigheter som kan si noe om dødsårsaken. Foreligger mistanke om et unaturlig dødsfall (uforklarlig dødsfall som bl.a. kan skyldes en straffbar handling) skal legen melde fra til politiet. Settes det i gang etterforskning for å avklare dødsårsaken, skal legen gi retten opplysninger av betydning for saken, dersom retten ber om dette. En opplysning om at en person er død er i utgangspunktet ikke underlagt reglene om taushetsplikt.