Rett til å kreve oppfyllelse av avtalen

Å fastholde oppfyllelse av avtalen er en sentral rettighet. Ofte vil håndverkere ha andre oppdrag, som er ønskelige å begynne på, og vil ofte ikke ha noe imot å gå fra avtalen. Forbruker vil også tilsvarende kunne ha problemer med å skaffe annen tjenesteyter til tilsvarende pris. Forbruker vil derfor ofte være tjent med å fastholde avtalen ved eksempelvis forsinkelse, og eventuelt kreve erstatning.

Forbrukeren kan etter håndverkertjenesteloven § 14 første ledd fastholde avtalen og kreve at tjenesteyteren utfører tjenesten når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren i forhold til forbrukerens interesse i at tjenesteyteren utfører tjenesten.

En forbruker som venter urimelig lenge med å fremme kravet, taper etter håndverkertjenesteloven § 14 annet ledd sin rett til å kreve tjenesten utført, jf. Ot.prp.nr.29 (1988-1989) s. 81:

“Derimot har en funnet det naturlig å ta med en uttrykkelig regel i et nytt andre ledd om at forbrukeren taper sin rett til å kreve tjenesten utført dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet, jf kjøpsloven § 23(3) og kjøpslovproposisjonen s 68. Bestemmelsen er uttrykk for et alminnelig passivitetsprinsipp, og er derfor ikke plassert i lovutk § 12 om reklamasjon som vilkår for å fremme misligholdskrav. Mulig usikkerhet om forbrukeren fortsatt ønsker tjenesten utført, kan tjenesteyteren selvfølgelig når som helst avklare ved å forespørre forbrukeren. Dersom forbrukeren ikke svarer, vil situasjonen kunne stille seg noe forskjellig etter innholdet av forespørselen. Har tjenesteyteren meddelt at han vil starte, fortsette eller avslutte arbeidet til eller innen en angitt tid, vil det vanligvis være naturlig å oppfatte forbrukerens manglende svar som om han krever utføring i samsvar med tjenesteyterens melding. Forbrukeren kan da ikke heve om tjenesteyteren oppfyller i samsvar med meldingen, jf lovutk § 15(1) andre punktum. Noen uttrykkelig regel om betydningen av slik forespørsel som i kjøpsloven § 24, synes ikke nødvendig i tjenesteloven. Er tjenesteyterens forespørsel mer upresis, vil lovutk § 14(2) gjelde, jf merknadene til kjøpsloven § 24 i kjøpslovproposisjonen s 68. Den manglende reaksjon på en positiv forespørsel, vil her kunne lede til at retten til å kreve utføring noe raskere må anses tapt ved passivitet”.