Retting innen rimelig tid,

Etter håndverkertjenesteloven § 24 tredje ledd skal retting skje innen rimelig tid etter at forbrukeren har klaget over mangelen og gitt tjenesteyteren mulighet for å rette. Dersom tjenesteyter lar være å utføre rettingen innen rimelig tid fra reklamasjonen og tingen eller eiendommen var klargjort for retting når forbrukeren krever retting eller når tjenesteyteren utnytter sin rett til å foreta avhjelp, vil ikke tjenesteyter lenger kunne ha rett til å foreta retting i behold.

Hvis tjenesteyter gjør gjeldende at han vil møte et mangelskrav med retting for å slippe prisavslag eller heving, må han følge opp og faktisk avhjelpe mangelen innen rimelig tid. Venter han for lenge, mister han retten til å kreve retting som defensiv beføyelse. Forbruker kan da la andre rette mangelen på selgers bekostning dersom retting ikke skjer innen rimelig tid, og kreve prisavslag etter håndverkertjenesteloven § 25.

Hva som vil være rimelig tid vil bero på en konkret vurdering ut fra hvilke konsekvenser det har for forbruker å måtte vente på at mangelen rettes, og vil ta utgangspunkt i hva som vil være lojal opptreden der rimelighetsbetraktninger vil komme inn. Normalt vil det ikke kreves altfor mye av forbruker, og dersom det ikke er rimelig for forbruker å måtte vente lenger, så vil normalt grensen for rimelig tid være overskredet. Hvilken kontakt partene har og hvor konkret håndverker lover å utbedre, vil også spille inn. Forarbeidene til håndverkertjenesteloven har ikke gitt noen nærmere angivelse av hva som ligger i rimelig tid, men det er sagt en del som vil kunne være veiledende i en sak etter avhendingsloven i Rt. 2006 s. 999:

“Selgerens rett etter § 4-10 til å møte et krav om prisavslag eller heving med retting må utøves under hensyntagen til den gjensidige lojalitetsplikten i kontraktsforhold. Idamar kunne rett nok ikke kreve at Helgelandske umiddelbart erklærte seg enig i at det forelå en kjøpsrettslig mangel. Men man måtte kunne kreve at Helgelandske innen kort tid etter reklamasjonen og Almås’ besøk i bygget signaliserte at man vurderte selv å utføre rettingen dersom selskapet etter nærmere vurdering skulle akseptere at det forelå en kjøpsrettslig mangel”.