Reklamasjon ved forsinkelse

Ved forsinkelse er tingen ikke levert, og det er derfor ikke noen særlig undersøkelse som skal til. Avgjørende tidspunkt vil da være tidspunktet for avslutningen av arbeidet, eller når forbruker måtte vite at arbeidet var avsluttet, som vil være utgangspunktet for når forbrukeres reklamasjonsfrist ved forsinkelse begynner. Fristen løper fra ”forbrukeren fikk vite om avslutningen,” slik at dersom tjenesteyter tidligere har avsluttet arbeidet, eller forbrukeren ikke har foranledning til å anse arbeidet som avsluttet selv om tjenesteyter har sluttet å arbeide, så vil ikke fristen begynne å løpe, med mindre forbruker visste om at arbeidet var avsluttet.

Fristen vil være ”innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om avslutningen” etter håndverkertjenesteloven § 12:

”§ 12. Reklamasjon. Er tjenesten avsluttet, kan avtalen ikke heves eller erstatning kreves med mindre det innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om avslutningen, blir gitt underretning til tjenesteyteren om at forsinkelsen påropes”.

Ved forsinkelse kan ikke avhjelp eller prisavslag gis. Det vil derfor bare være spørsmål om heving eller erstatning, selv om forbruker også har rett til å holde tilbake betalingen og fastholder kjøpet. Ved forsinkelse vil det ikke være noen absolutt, siden fristen begynner å løpe fra tjenesten er avsluttet.