Prisavslag ved mangelfull tjeneste

Prisavslag er en misligholdsbeføyelse som går ut på at forbruker får et forholdsmessig avslag i prisen på håndverkertjenesten på grunn av mangelfull ytelse. Prisavslag er en reduksjon i prisen, begrenset til mangelens verdi, som trekkes fra et betalt eller ubetalt vederlag, og er ikke erstatning til dekning av forbrukers økonomiske tap. Forbruker kan dermed sitte med den leverte tjenesten i mangelfull stand, dersom han ønsker det. Det er ikke krav om at forbruker bruker prisavslaget til å rette mangelen.

Prisavslag reguleres av håndverkertjenesteloven § 25:

”§ 25. Prisavslag. (1) Dersom mangelen ikke rettes i samsvar med § 24, kan forbrukeren kreve prisavslag. Dette gjelder ikke dersom forbrukeren avslår retting som forbrukeren plikter å motta. (2) Prisavslaget settes til det det ville koste forbrukeren å få mangelen rettet, bortsett fra kostnader som nevnt i § 24 (4) annet punktum. Vil kostnadene bli urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren, skal prisavslaget svare til mangelens betydning.”

Prisavslag skiller seg også fra vanlig erstatning ved at det ikke er krav om utvist skyld i kontraktsforholdet eller annet ansvarsgrunnlag som kontrollansvaret. Ansvaret er objektivt når mangelen ikke rettes etter håndverkertjenesteloven § 24, og prisavslag vil gis dersom det er mangel ved det leverte i den grad det ikke er tatt forbehold mot eller opplyst om mangelen, slik at mangelen inngår i avtalen.

Videre vil prisavslag i stor grad også være en subsidiær beføyelse, idet selger normalt skal gis mulighet til å foreta retting ved krav om prisavslag, jf. Rt. 2006 s. 999. Prisavslag kan uansett kreves dersom mangelen ikke rettes i samsvar med loven på grunn av urimelig kostnad eller ulempe hos forbruker eller tjenesteyter, jf. håndverkertjenesteloven § 24. Prisavslag vil også kunne kreves hvis det på forhånd er klart at retting ikke vil skje innen rimelig tid, eller dersom retting ikke har skjedd innen rimelig tid. Dersom forbruker ikke rimeligvis kan vente lenger på at tjenesteyter skal rette, vil forbruker etter håndverkertjenesteloven § 24 ha rett til å la andre rette opp arbeidet, og forbruker kan da kreve kostnadene med å få mangelen rettet dekket gjennom priavslag.