Mislighold

Hvis avtalte plikter ikke følges av tjenesteyter eller forbruker, vil det foreligge mislighold. Forbruker eller tjenesteyter som ikke opplever å få avtalt ytelse vil få rettigheter som kalles misligholdsbeføyelser (krav med grunnlag i mislighold av kontrakten). Alle misligholdsbeføyelser forutsetter og bygger som premiss på at det foreligger et kontraktsbrudd (mislighold) i form av mangler ved tjenesten/ytelsen, opplysningssvikt eller forsinkelse.

Man kan ikke gjøre gjeldende krav om heving, erstatning, retting, omlevering, prisavslag osv., med mindre det foreligger en mangel ved det som er levert eller annet mislighold. Hvis tjenesten oppfylles riktig etter avtalen, vil det ikke foreligge mislighold av avtalen eller mangel ved tjenesten.

Ved mangler kan forbrukeren kan holde betalingen tilbake, kreve mangelen rettet, eller om mangelen ikke rettes, kreve prisavslag eller heving, samt kreve erstatning. Ved forsinkelse vil normalt ikke prisavslag eller retting være aktuelt, da tjenesten ikke er levert, men prisavslag er ikke utelukket.

Ӥ 21. Forbrukerens krav ved mangler.

(1) Ved mangel kan forbrukeren (a) holde betalingen tilbake etter § 23, (b) kreve mangelen rettet etter § 24, eller om mangelen ikke rettes, kreve prisavslag etter § 25 eller heve avtalen etter § 26, og (c) kreve erstatning etter § 28. (2) Om krav mot andre enn tjenesteyteren gjelder § 27”.

Forsinkelse betyr at tjenesten ikke blir levert til avtalt tid. Det vil da foreligge en mangel ved at tjenesten er forsinket. Forsinkelse omfatter også helt uteblitt levering av tjenesten, slik at manglende levering vil følge håndverkertjenestelovens regler for forsinkelse.

Dersom tjenesten ikke blir levert eller blir levert for sent, kan forbruker normalt kreve oppfyllelse, heving og erstatning, samt holde kjøpesummen tilbake. Prisavslag vil ikke være aktuelt for det som ikke er levert, men kan tenkes dersom noe av tjenesten er levert ved forsinkelse av resten av tjenesten.

Dersom oppdraget ikke er avsluttet eller frister ikke er overholdt i henhold til avtalen, kan forbrukeren holde tilbake betaling, kreve fullførelse eller heve, jf. håndverkertjenesteloven § 11. I tillegg kan erstatning kreves for økonomisk tap. Se punktet nedenfor.

§ 11 Forbrukerens krav ved forsinkelse. Dersom tjenesteyteren ikke har avsluttet tjenesten eller overholdt frister i samsvar med § 10, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren a) holde betalingen tilbake etter § 13. b) kreve tjenesten utført etter § 14 eller heve avtalen etter § 15, og c) kreve erstatning etter § 28.

I forarbeidene til håndverkertjenesteloven Ot.prp.nr.29 (1988-1989) s. 79 er det gitt en del bemerkninger om hva forsinkelse er, og hvilke misligholdsbeføyelser forbruker har ved tjenesteyters forsinkelse:

“Første del av bestemmelsen beskriver hva som er forsinkelse. Den korresponderer med § 10 om tiden for utføring. Det foreligger forsinkelse dersom tjenesteyteren ikke har avsluttet tjenesten eller overholdt frister i samsvar med § 10, når dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side. Forhold på forbrukerens side omfatter både direkte forsømmelser og andre forhold som forbrukeren naturlig har risikoen for. Hovedpunktene er gjennomgått i de alminnelige merknader 3.7.1 med henvisninger, jf også de alminnelige merknader 3.6.5 og merknadene til § 10 foran. I likhet med i § 10 har departementet i § 11 presisert at tjenesten skal være « avsluttet » innen den aktuelle tid. I motsetning til innstillingen s 114 forutsetter departementet at tjenestens avslutning har samme betydning ved forsinkelse som ved mangelsbedømmelsen etter § 20 (og betalingsrisikoen etter § 35), jf merknadene til § 10. Det betyr bl.a at om tingen skal sendes til forbrukeren, er tjenesten først avsluttet når tingen er kommer fram til forbrukeren. Etter departementets mening er det ikke reelle grunner for å ha forskjellige regler ved forsinkelses- og mangelsbedømmelsen her. Ens regler og kriterier er også i seg selv en fordel ut fra regeltekniske hensyn”,

I tillegg til misligholdsbeføyelser ved mangler ved tjenesten eller forsinkelse, vil det kunne foreligge mislighold gjennom brudd på medvirknings- og omsorgsplikter som normalt må forutsettes som del av avtalen. Etter håndverkertjenesteloven § 38 skal forbruker (a) yte slik medvirkning som det er rimelig å vente for at tjenesteyteren skal kunne utføre tjenesten (b) overta ting som er hos tjenesteyteren ved å hente eller motta den. Således vil det foreligge mangelfull oppfyllelse, dersom den annen part ikke medvirker ved oppfyllelsen, eller unnlater å motta ytelsen som avtalt, eller unnlater å dra nødvendig omsorg for tingen.