Krav mot tidligere omsetningsledd

Dersom det er mangler ved materialene som inngår i tjenesten, kan forbruker reklamere direkte og fremme krav mot tidligere omsetningsledd etter håndverkertjenesteloven § 27:

”§ 27. Krav mot tidligere leverandørledd m.m. (1) Forbrukeren kan gjøre sitt krav som følge av mangel ved materialer gjeldende mot tidligere yrkesleverandørledd i den grad tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av tjenesteyteren eller en annen som ervervet materialene fra det tidligere leverandørleddet. (2) Avtale i tidligere leverandørledd som innskrenker tjenesteyterens eller en annen erververs krav, kan ikke gjøres gjeldende overfor forbrukeren i større utstrekning enn det som kunne vært avtalt mellom forbrukeren og tjenesteyteren. (3) Ved krav mot tidligere leverandørledd gjelder reklamasjonsreglene i § 22 tilsvarende i forholdet mellom forbrukeren og leverandøren. (4) Forbrukeren kan på samme vilkår som i (1) til (3) gjøre sitt krav som følge av en mangel ved arbeidet gjeldende mot en yrkesutøver som etter avtale med tjenesteyteren har utført arbeidet eller den del av det som mangelen gjelder. (5) I den grad forbrukeren gjør gjeldende krav mot tjenesteyteren som også kunne ha vært gjort gjeldende mot et tidligere yrkesleverandørledd eller annen yrkesutøver etter reglene i (1) til (4), gjelder reklamasjonsfristen i § 22 (2) for videre mangelskrav fra tjenesteyteren mot det tidligere leddet, dersom ikke annet følger av avtalen mellom tjenesteyteren og det tidligere leddet. Regelen her gjelder tilsvarende for videre krav mellom tidligere ledd som følger av at forbrukaren har gjort gjeldende mangelskrav. (6) En person som ikke har mangelansvar etter leddene foran, og som på vegne av tjenesteyteren eller i egenskap av eller på vegne av tidligere leverandørledd har gitt slike opplysninger om tjenesten som nevnt i § 18, er ansvarlig overfor forbrukeren etter reglene i § 28. Reklamasjonsreglene i § 22 gjelder tilsvarende i forholdet mellom forbrukeren og den ansvarlige etter leddet her”.

Det er vilkår om at tjenesteyter har et tilsvarende krav mot tidligere leverandør, for at forbruker kan tre inn i kravet og fremme det direkte mot tidligere ledd. Forbruker kan således gjøre gjeldende de samme misligholdsbeføyelser som tjenesteyter mot foregående ledd. Selv om det er avtalt mellom tjenesteyter og foregående ledd at mangelsansvar ikke kan gjøres gjeldende, vil forbruker ikke være bundet av en slik avtale, og kan gjøre gjeldende de beføyelser som loven hjemler, jf. håndverkertjenesteloven § 27 annet ledd. Se her redegjørelsen om krav mot tidligere salgsledd under forbrukerkjøp og under kontraktsretten.