Hevingsoppgjøret

Virkningene av heving ved forsinkelse er regulert i håndverkertjenesteloven § 16.

”§ 16. Virkningene av heving. (1) Hever forbrukeren hele avtalen, har tjenesteyteren ikke rett til betaling. Tjenesteyteren har rett til å få tilbakelevert materialer m.m. i den grad det er mulig uten ulempe av betydning eller kostnad for forbrukeren. For det som ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren kreve rimelig vederlag inntil den verdi dette har for forbrukeren. (2) Heves avtalen bare for en del som står igjen, har tjenesteyteren krav på prisen for hele tjenesten med fradrag for det det normalt koster å få utført den delen som står igjen. (3) Dersom tjenesteyteren skal betale vederlaget helt eller delvis tilbake, skal det betales rente etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. fra den dag tjenesteyteren mottok betalingen. Tjenesteyteren får da ikke rett til betaling, men har rett til å få tilbakelevert materialer m.m. i den grad det er mulig uten ulempe av betydning eller kostnad for forbrukeren. For det som ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren kreve rimelig vederlag inntil den verdi dette har for forbrukeren. Det skal således skje en tilbakeføring av ytelser i den grad det er mulig. Siden tjenesteyters arbeid og materialer normalt inkorporeres i en gjenstand eller fast eiendom som tilhører forbruker, så vil store deler av tjenesteyters prestasjon ikke kunne tilbakeføres uten å ødelegge tingen. Forbruker plikter da å betale nyttevederlag, som skal være rimelig og som uansett er begrenset til arbeidets verdi for forbrukeren”.

Dersom avtalen heves bare for en del som står igjen, har tjenesteyteren krav på prisen for hele tjenesten med fradrag for det det normalt koster å få utført den delen som står igjen, jf. håndverkertjenesteloven § 16 annet ledd. Etter håndverkertjenesteloven § 16 tredje ledd følger at dersom tjenesteyteren skal betale vederlaget helt eller delvis tilbake, skal det betales rente etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. fra den dag tjenesteyteren mottok betalingen.

Rettsvirkningene av hevingsoppgjør etter håndverkertjenesteloven både ex nunc og ex tunc er nærmere angitt i Ot.prp.nr.29 (1988-1989) s. 81 og 82:

”Første ledd gjelder når hele avtalen heves. Partenes gjensidige ytelsesplikt etter avtalen faller da bort, og eventuelle allerede utvekslete ytelser skal i prinsippet leveres tilbake. Reglene om tilbakelevering av tjenesteyterens ytelse og om eventuell godtgjøring for det som ikke kan tilbakeleveres i andre og tredje punktum, vil oftere være aktuelle ved mangler enn ved forsinkelse. Ved forsinkelse vil hevingsspørsmålet ofte oppstå før noe av betydning er levert. Departementet nevner ellers at reglene om godtgjøring for det som ikke kan leveres tilbake etter tredje punktum, må antas å få nokså begrenset betydning i praksis. Er det utført mer enn en ubetydelig del av tjenesten, kan jo forbrukeren etter § 15 bare heve for den utførte del dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen. Men forbrukeren kan ha hatt nytte av tjenesten en viss tid, eller det utførte kan nyttes i annen forbindelse, f.eks om oppdraget overlates til en annen. Det kan også følge av avtalen at forbrukeren har en videre rett til å heve enn hva som følger av § 15. Departementet har ikke funnet tilstrekkelig grunn til å utbygge lovteksten med uttrykkelige regler om partenes tilbakeholdsrett i den mottatte ytelse til sikkerhet for sine tilbakeføringskrav ved heving slik som ved kjøp, jf kjøpsloven § 64(2). Situasjonen med gjensidige tilbakeføringskrav er mindre praktisk ved tjenester, og løsningen følger også av vanlige ytelse mot ytelse prinsipper. Annet ledd gjelder ved heving av bare den del av tjenesten som står igjen, og har ingen parallell ved kjøp. Tjenesteyteren har da krav på prisen for hele tjenesten med fradrag for hva det normalt koster å få utført den delen som står igjen. Det innebærer at forbrukeren settes i en slik stilling at han kan få hele tjenesten utført innen rammen for det tjenesten skulle ha kostet. Oppgjørsregelen svarer til prisavslagsreglene ved mangler i lovutk § 25. Ved heving pga mangler ved det utførte (jf § 26(3)), må manglene selvfølgelig tas i betraktning ved oppgjøret. Forbrukeren har da krav på retting eller prisavslag etter §§ 24 og 25 for manglene ved den utførte del. Han er dermed sikret kompensasjon for kostnadene ved å få rettet den utførte del og ved å få fullført den delen som ikke er utført etter i prinsippet samme regler”.