Erstatningsansvar for brutt omsorgsplikt

Tjenesteyter har en omsorgsplikt til å ta vare på tingen som skal repareres, mens den er i tjenesteyters varetekt, som eks. når en bil står på verksted. Etter håndverkertjenesteloven § 29 er tjenesteyter erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag ”dersom ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under tjenesteyterens kontroll”:

”§ 29. Annet erstatningsansvar. (1) Reglene i § 28 gjelder tilsvarende dersom ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under tjenesteyterens kontroll. @ (2) For tap ellers i forbindelse med tjenesteoppdraget som ikke er en følge av forsinkelse eller mangel, er tjenesteyteren ansvarlig når tapet skyldes feil eller forsømmelse på tjenesteyterens side”.

Hvis tingen eller eiendommen er skadet, mens den var hos tjenesteyteren eller under tjenesteyterens kontroll, kan forbrukeren få skaden erstattet, jf. håndverkertjenesteloven § 29. For eksempel, hvis verkstedet skader bilen, mens den er til reparasjon, kan forbrukeren kreve at verkstedet dekker skaden. Andre tap i tilknytning til oppdraget, kan kreves erstattet hvis de skyldes tjenesteyterens feil eller forsømmelse.