Avbestilling

Etter håndverkertjenesteloven § 39 første ledd har forbruker anledning til å tilbakekalle oppdraget helt eller delvis. Dersom arbeidene er påbegynt, kan forbruker kreve at tjenesteyteren innstiller arbeidet helt eller delvis. Tjenesteyteren kan likevel kreve vederlag for den del av tjenesten som er utført. Vederlaget kan i så fall svare til det prisen ville utgjøre dersom oppdraget bare omfattet denne del, se håndverkertjenesteloven § 40 første ledd. Før oppdraget er påbegynt, kan det tilbakekalles helt eller delvis, jf. håndverkertjenesteloven § 39. Er arbeidet i gang, kan arbeidet innstilles.

”§ 39. Avbestillingsadgangen. (1) Forbrukeren kan tilbakekalle oppdraget helt eller delvis. Er arbeidet påbegynt, kan forbrukeren kreve at tjenesteyteren så snart som mulig innstiller arbeidet helt eller delvis. (2) Tjenesteyteren kan likevel utføre arbeidet så langt det er nødvendig for å sikre tilbakeholds- og salgsretten etter §§ 46 og 47 (2), dersom forbrukeren ikke betaler eller stiller betryggende sikkerhet for tjenesteyterens krav etter § 40”.

Når det gjelder håndverkertjenester kan forbrukeren kreve at tjenesteyteren ikke setter i gang arbeidet helt eller delvis eller at arbeidet stanses helt eller delvis, jf. håndverkertjenesteloven § 39. Et vilkår er imidlertid at tilstrekkelig arbeid er gjort, til at tjenesteyteren har tilbakeholdsrett i tilfelle forbrukeren ikke betaler eller stiller betryggende sikkerhet for betaling.

Den delen av arbeidet som allerede er utført, kan tjenesteyteren kreve betaling for ut ifra prisen på arbeidet som er gjort, jf. håndverkertjenesteloven § 40. Utover dette kan tjenesteyteren kreve erstatning for tap som er forårsaket av avbestillingen. Inn under dette går også fortjenestetap, dersom det bevises at dette ikke kunne innbringes fra andre. Det gjelder unntak fra dette dersom forbrukeren ikke kan bruke tjenesten eller betale for seg på grunn av en hindring som ligger utenfor hans kontroll. Unntak gjelder også hvis tjenesten ikke kan brukes som følge av inngrep fra det offentlige.

Tjenesteyteren kan kreve vederlag for den delen av tjenesten som er utført, jf. håndverkertjenesteloven § 40. I tillegg kan tjenesteyteren kreve erstatning for økonomisk tap han har hatt som følge av avbestillingen. Til en viss grad kan han også kreve tapt fortjeneste erstattet.

Forbruker plikter imidlertid ikke å erstatte tapet, dersom avbestillingen skyldes at: a) tingen eller eiendommen det ytes tjeneste på ikke kan brukes på grunn av vesentlig skade eller at den går tapt og dette skyldes uforutsette forhold som forbruker ikke råder over. b) Lov, inngrep av offentlig myndighet eller lignende gjør at tjenesten ikke kan nyttiggjøres c) andre uforutsette hindringen utenfor forbrukerens kontroll, gjør at forbrukeren ikke kan betale eller medvirke til oppfyllelse av oppdraget

”§ 40. Avbestillingsansvaret. (1) For del av tjenesten som er utført eller blir utført i samsvar med § 39, kan tjenesteyteren kreve vederlag som svarer til det prisen ville utgjøre dersom oppdraget bare omfattet denne del (jf § 32). (2) Tjenesteyteren kan videre kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen. Dette gjelder også tapt fortjeneste så langt det godtgjøres at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved oppdrag for andre. Ved utmålingen av erstatningen gjelder ellers reglene i § 30 (1) til (3) tilsvarende. Erstatning etter leddet her kan likevel ikke kreves dersom det godtgjøres at (a) forbrukeren ikke har bruk for tjenesten fordi den ting eller eiendom tjenesten gjelder går tapt eller skades vesentlig på grunn av uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll, (b) lov, inngrep av offentlig myndighet eller andre tilsvarende uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll er til hinder for at forbrukeren nyttiggjør seg tjenesten, eller (c) forbrukeren ikke kan betale eller yte nødvendig medvirkning på grunn av uforutsett hindring utenfor forbrukerens kontroll. (3) Avtalen kan isteden fastsette en normalerstatning (avbestillingsgebyr) som skal betales dersom forbrukeren tilbakekaller oppdraget eller krever arbeidet innstilt, såframt erstatningen på bakgrunn av reglene i (1) og (2) er rimelig. Unntakene fra erstatningsplikten i (2) fjerde punktum for arbeid som ikke utføres, gjelder tilsvarende”.