Unntak fra taushetsplikten

Unntak fra taushetsplikten kan skje når den som har krav på beskyttelse ikke utsettes for noen integritetskrenkelse. De vanligste unntak er regulert i forvaltningsloven § 13a. Det vil for det første være tilfelle ved samtykke fra den opplysningene gjelder eller andre med samtykkekompetanse, når opplysningene gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og ellers når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

I forvaltningsloven § 13b er det videre et unntak fra taushetsplikten for effektivt å kunne behandle en konkret forvaltningssak. Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysningene i en forvaltningssak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter, at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll, at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker. Andre formål som er unntatt er utarbeidelse av statistikk og utredning og til oppfyllelse av andre lovpålagte oppgaver, samt ved forvaltningsorganets anmeldelse av straffbare forhold. Ved anonymisering av opplysninger vil man måtte vurdere om behovet for beskyttelse må anses ivaretatt” gjennom tilstrekkelig god anonymisering, som vil være en konkret vurdering av gjenværende opplysninger og om omstendighetene kan føre til gjenkjennelse

I forvaltningsloven § 13d er det fastsatt et unntak fra taushetspliktbelagte opplysninger til bruk for forsking. Forutsetningen for at taushetspliktbelagte opplysninger kan brukes til forsking, er at det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser. Etter annet ledd kan det stilles vilkår om adgang, oppbevaring og tillintetgjøring for å ivareta interessene til de som er beskyttet av taushetsplikten.