Saksbehandlingstid

Forvaltningsloven inneholder ikke alminnelige bestemmelser om konkrete frister for saksbehandlingen i den offentlige forvaltning, men det kan angis konkrete frister i særlover som eksempelvis plan- og bygningsloven.

Etter forvaltningsloven § 11a skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.

”§ 11a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar). Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt”.

Kravet om avgjørelse i saken uten ugrunnet opphold er et utslag av kravet om god forvaltningsskikk. Hva som ligger i ”uten ugrunnet opphold” vil være relativt fra sak til sak og fra område til område, og vil måtte bero på en konkret individuell vurdering av hensynet til en forsvarlig saksbehandling, sakens omfang, kompleksitet og tilgjengelige ressurser, jf. Ot.prp.nr.75 (1993-1994) side 59:

« Kriteriet « uten ugrunnet opphold » er utpreget skjønnsmessig, og betydningen vil kunne variere fra sak til sak. Departementet vil understreke at oppfyllelse av de rettssikkerhetsgarantier som ligger i forvaltningslovens saksbehandlingsregler, nødvendigvis vil medføre at saksbehandlingen etter omstendighetene kan bli tidkrevende. Hva som i det enkelte tilfellet vil være en forsvarlig saksbehandlingstid, vil som tidligere måtte variere med sakens art og omfang, tilgjengelige ressurser mv”.

Dersom forvaltningen regner med at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal forvaltningen snarest mulig gi parten underretning om saksbehandlingstiden med angivelse av grunnen, og så vidt mulig også meddele når svar kan ventes. I saker som gjelder enkeltvedtak er det satt en uttrykkelig tidsfrist for å sende foreløpig svar., som er i løpet av en måned etter at henvendelsen er mottatt », jf. forvaltningsloven § 11 a annet og tredje ledd.