Vilkårlig skjønn

Et offentlig organ kan ikke fatte en ren tilfeldighetsavgjørelse (vilkårlig avgjørelse), med mindre det hjemles i lov at spørsmålet skal avgjøres ved loddtrekning som for eksempel i domstolsloven §§ 85flg.

Vedtaket må kjennes ugyldig dersom det kan godtgjøres at forvaltningen verken har anvendt hjemmel i lov eller utøvd skjønn. Dette gjelder også i de saker hvor den vilkårlige avgjørelsen ikke har noe å si på resultatet, eller i tilfeller hvor det er utøvd skjønn, men viktige hensyn er oversett eller tillagt overdreven vekt.