Saksforberedelse i klageinstansen

Det er tilsvarende utrednings- og informasjonsplikt ved klagesaker som ved forberedelse av enkeltvedtak. Forvaltningsloven § 33 første ledd slår fast at de reglene som gjelder forberedelsene av enkeltvedtak også gjelder for forberedelse av vedtak i klagesaker. Klageinstansen skal etter forvaltningsloven § 33 femte ledd ”påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes”.

”§ 33. (saksforberedelsen i klagesak). Om forberedelse m.m. av klagesaker gjelder kapittel IV og V tilsvarende, når ikke annet følger av reglene i denne paragraf. Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog § 31. Når noen reknes som motpart i saken skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, jfr. likevel § 16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten ved brev, skal kopi av klagen vedlegges med mindre parten etter § 19 kan nektes adgang til den. Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt. Dersom underinstansen gir til klageinstansen uttalelse som partene kan kreve å få se uten hinder av § 19, skal den sende kopi til partene med mindre Kongen er klageinstans. Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m”.

Saksforberedelsen i klagesaker etter forvaltningsloven utøves med hjemmel i forvaltningsloven § 33, og saksbehandlingen gjennomføres etter bestemmelsene tilsvarende som i lovens kapittel IV og V. Reglene i forvaltningsloven § 33 forklarer hvordan klagesaken skal forberedes, og hvilken instans som har ansvaret for de enkelte ledd i saksforberedelsen, og underinstansens kompetanse til å endre sitt eget vedtak.