Behandling av klagen

Ved behandling av klagen kan klageorganet overprøve alle sider av saken både faktisk og rettslig, og forvaltningsorganet kan i klagerunden hensynta nye omstendigheter etter forvaltningsloven § 34 annet ledd. Klageorganets kompetanse til å prøve alle sider ved saken gjelder selv om klageren bare har påberopt seg visse forhold som klagegrunn, og klageorganet er dermed ikke bundet av klagerens anførsler, men kan avgjøre saken på annet grunnlag.

Ved klage kan det fritt omgjøres til gunst for parten, med mindre andre private ikke tar skade av omgjøringen. Et vedtak kan også ved klage omgjøres til ugunst for parten etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 34 tredje ledd.

Det følger av forvaltningsloven § 34 første ledd at klageorganet skal avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger. Forvaltningsloven § 34 har følgende ordlyd:

”§ 34. (klageinstansens kompetanse). Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken, jfr. dog § 31. Klageinstansen er ikke bundet av at underinstansen har ansett vilkårene for å foreligge. Tas klagen under behandling, kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Vedtaket kan ikke endres til skade for klageren, med mindre dennes interesser finnes å måtte vike for omsynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser. Melding om slik endring må være sendt klageren innen 3 måneder etter at underinstansen mottok klagen. Begrensningene i første og annet punktum gjelder likevel ikke når vedtaket også er påklaget av en annen klager, og dennes klage finnes begrunnet. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling”.