Foreløpig avgjørelse ved vesentlig ulempe eller skadevirkning

Forvaltningsloven § 7 gir adgang til å behandle saken selv om inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 første, annet og tredje ledd foreligger. Dersom det viser seg at en utsettelse av saksbehandling vil medføre vesentlig ulempe eller skade for parten, kan imidlertid den inhabile tjenestemann påbegynne behandlingen og treffe foreløpig avgjørelse jf. forvaltningsloven § 7. Det som ligger i at en avgjørelse er midlertidig er at den senere må erstattes av en endelig avgjørelse. Tjenestemannen kan i slike tilfeller begynne å innhente opplysninger, varsle parter, avtale møter og lignende. Et eksempel kan være at en inhabil distriktslege med øyeblikkelig virkning gir et påbud om isolasjon ved munn- og klovsyke. Enten må en stedfortreder oppnevnes for den inhabile ellers må saken overføres til et overordnet/annet organ. Selv om det sies at avgjørelsen bare er midlertidig, kan den bli stående som den eneste som treffes i saken. Dette er særlig praktisk i tilfeller hvor det er tale om helt kortvarige forbud eller pålegg. En ny avgjørelse er ikke da nødvendig. Forvaltningsloven § 7 skal som hovedregel ikke brukes der avgjørelser etter sin art må være definitiv. Et eksempel på dette kan være et vedtak på riving av et falleferdig bygg.