Absolutt inhabilitet

Forvaltningsloven § 6 første ledd er en absolutt regel for når slektskap eller tilknytning som part, gjør tjenestemannen automatisk inhabil. Dersom tjenestemannen oppfyller noen av vilkårene i bokstav a-e, vil tjenestemannen være automatisk inhabil, uten at det er behov for å foreta noen skjønnsmessige vurderinger av om tjenestemannen vil kunne opptre uhildet i saken.

Etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a er en offentlig tjenestemann ugild (inhabil) til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe en avgjørelse i en forvaltningssak når han selv er part i saken. Part defineres i forvaltningsloven § 2 bokstav e som en person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. Partsstatus er imidlertid ikke et vilkår for at en tjenestemann blir å anse som inhabil fordi han har tilknytning til saken. Har tjenestemannen en klar og åpenbar partslignende interesse i saksutfallet, vil han eller hun uansett kunne bli inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet ledd som sier at det foreligger særlige grunner.

Forvaltningsloven § 6 bokstav b sier at en tjenestemann også er inhabil når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken. Etter lovens forstand inntrer svogerskap bare ved formelt ekteskap. Med andre ord fører ikke samboerforhold og forlovelse ikke til at en automatisk blir inhabil i saker hvis ens samboers eller forlovedes forelder eller søsken er part. Inhabilitetsreglene må i slike tilfeller imidlertid vurderes etter reglene i annet ledd. Inhabilitet på grunn av svogerskap omfatter den som er gift med en parts slektninger i opp- eller nedstigende linje eller med dennes søsken. Det samme gjelder den som er i slekt i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken med partens ektefelle. Den som er gift med partens søster er inhabil på samme måte som om det skulle vært ens egen søster. Det samme gjelder for den som er i slekt med partens ektefelle. Han er inhabil på linje med egen slekt. Derimot vil ektefellen til den som blir inhabil på grunn av svogerskap ikke være inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd. Her må igjen inhabilitet etter annet ledd vurderes. Det som menes med slektninger i oppstigende linje er foreldre, besteforeldre, oldeforeldre osv. Med nedstigende linje menes barn, barnebarn, barnebarns barn osv. Adoptivforhold likestilles med biologiske slektskap.

Etter forvaltningsloven § 6 bokstav c er en inhabil når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part. Her inngår bare formelle ekteskap. Etablerte samboere kan fanges opp av annet ledd. Det samme gjelder tidligere forlovede. Etter bokstav er partens verge eller fullmektig inhabil i saken. Det samme gjelder for en som har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte. Bestemmelsen dekker bare den personen som har vært verge eller fullmektig. Om det foreligger inhabilitetsgrunner fordi ens nærmeste tidligere har vært partens fullmektig, må vurderes etter annet ledd. Bokstav e bestemmer at en er inhabil når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Selv om bare sparebanker er nevnt her, gjelder regelen også for forretningsbanker. Medlemmer av tilsynsordninger og ellers ansatte som ikke er nevnt her, omfattes ikke av regelen. Da må særlige grunner foreligge etter annet ledd. Selskap som ”helt ut eies av stat eller kommune” er unntatt reglene om inhabilitet. Dette omfatter også fylkeskommunale og interkommunale selskaper. Eies et par aksjer av andre for å oppfylle det tidligere kravet om tre stiftere, spiller ikke det noen rolle. Bortsett fra det må selskapet være heleid av stat eller kommune.