Prøving av fakta

Domstolene kan alltid prøve fullt ut om riktig fakta er lagt til grunn. Det vil her kun være snakk om sakens faktiske sider, og domstolene vil her være opptatt av bevisvurdering. Var det slik forvaltningen skriver i vedtaket, eller var faktum i realiteten et annet? Var man 183 dager i utlandet, eller var man i Norge deler av den perioden? Var søknaden sendt innen fristen, eller ble søknaden sendt for sent?

I Drosjeeierdommen Rt. 1960 s. 1374 (s. 1378) ble dette klart lagt til grunn: ” At domstolene kan prøve holdbarheten av det faktiske grunnlag en slik avgjørelse bygger på, må anses som sikkert fastslått.”

Dersom de rettslige vurderinger bygger på hypotetiske skjønnsmessige vurderinger, står domstolene normalt også fritt til å overprøve også faktiske hypotetiske vurderinger, jf. Rt. 1995 s. 1499 (Hemmnes kommune s. 1505):

”Det avgjørende blir – i den utstrekning verdsettelsen bygger på rentabilitetsbetraktninger – hvilken pris Statkraft ville fått for den delen av kraftleveringene som går til den kraftkrevende industrien, dersom samtlige kraftverk står fritt i forhold til de foreliggende kontraktsbindinger. Denne problemstilling stiller takstnemndene overfor meget vanskelige og hypotetiske vurderinger. Nemndene kan imidlertid ikke stå fritt i denne vurderingen”.