Sedvane

Sedvane kan undertiden danne grunnlag for forvaltningens rett til å gripe inn i borgeres rettsstilling Sedvane forutsetter at det er etablert en praksis som følges i den tro at det er en bindende rettsregel. Forvaltningens ulovfestede kompetanse til å omgjøre sine egne vedtak og forvaltningens adgang til å sette vilkår ved innvilgende vedtak, er gjerne nevnt som eksempler på kompetanse forvaltningen har fått etter at de er blitt akseptert som sedvane. Imidlertid har domstolene tradisjonelt vært tilbakeholdne med å akseptere slik sedvanerettslig kompetanse som grunnlag for forvaltningsutøvelse, og det må legges til grunn at man på inngripende vedtak må kreve hjemmel i lov.

Likevel har forvaltningsens nødrettskompetanse vist seg å være et viktig sedvanerettslig grunnlag, hvor det offentlige uten nærmere lovhjemmel kan iverksette tiltak eller redningsaksjoner for å berge personer eller ting.