Villa- og innboforsikring (hjemforsikring)

Hjemforsikring dekker skade på innbo og løsøre ved tyveri, hærverk, brann, naturskade, vannskade, pulverskade mv. Bor du i villa, har man gjerne en egen villaforsikring for skade på teknisk bygg og eiendom, akkurat som sameiet eller borettslaget har en egen gårdforsikring ved større bygårder.

Enkelt forklart skal disse forsikringene dekke de skader som skjer på ting i hjemmet og på selve hjemmet. Det er et fellesvilkår at skaden skyldes en plutselig og uforutsett ytre hendelse. Forsikringen vil normalt gjelde også for andre i husstanden, enn den som har tegnet forsikringen. Hjemforsikring gjelder normalt ikke for hele bokollektiv, slik at bor du i bokollektiv er det som oftest vilkår om at beboerne må ha hver sin hjem- og innboforsikring.

Det er viktig å være informert om selskapets sikkerhetsforskrifter som normalt omfatter at eiendommen skal røykvarsler, brannslukkingsapparat og at boligen skal være oppvarmet for å unngå frostskader. Videre skal dører og vinduer være lukket og forsvarlig sikret. Det er også viktig at rørarbeid og elektrisk anlegg er utført av fagperson. Dersom dette ikke er i orden, vil du kunne få avkortet erstatningen dersom sikkerhetsbruddet har hatt betydning for at skade oppstod.

Dersom du har skaffet mye nytt løsøre, bør du opplyse om dette og få utvidet dekningsbeløpet.

I innbosaker er det viktig at du har mest mulig dokumentert med kvitteringer og fotobevis over gjenstandene deres. Du vil slippe mye arbeid, dersom du også har laget lister over gjenstander på forhånd. Det er imidlertid fri bevisføring, og dersom du ikke blir trodd, kan du dokumentere gjenstandene gjennom venner, bekjente, esker og andre bevis som kan si noe om de gjenstander som ble skadet.

En anbefaling som vil kunne spare deg for mye diskusjoner med selskapene er å foreta en gjennomgang av boligen en gang per år, med et videokamera i hånden. Legg deretter filmen på arbeidsplassen eller hos en venn.

De fleste forsikringstvister ved villa- og innboforsikring vil gjelde dokumentasjon av gjenstander, og verdsettelsen av det økonomiske tap. Forsikringsselskapet har i sine vilkår bestemmelser om alders- og bruksfradrag, samt at det er gjenanskaffelsesverdien som bruktgjenstand som er utgangspunktet. Likevel kan det ved større skader ha mye for seg å forhandle med selskapene, og ikke godta de første tilbudene. Gjenstander og rom kan ha vært i bedre stand og hatt lenger levetid enn selskapet har lagt til grunn. Videre kan unike gjenstander være vanskelig å taksere, og det vil her ofte kunne være lurt å hente inn en ekstern takstmann som er spesialist, dersom taksten fra selskapet er lav.

Villa- og innboforsikring har normalt en rettshjelpsdel som dekker de fleste sivile tvister du har i egenskap av å være privatperson.