Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring dekker skade på person, herunder invaliditet og dødsfall. Etter skadeserstatningsloven § 3-1 får skadelidte ikke mer enn erstatning for det økonomiske tap, uansett hvor mange forsikringer som dekker tilfellet (ulykkesforsikring, ansvarsforsikring, reiseforsikring, motorvognforsikring mv.). Det skal således gjøres fradrag for andre forsikringer og trygdeytelser blant annet.

Fradragene gjelder imidlertid ikke for erstatning for varig medisinsk invaliditet (mènerstatning), og for uførekapitalforsikring. Dersom du har uførekapitalforsikring, ulykkesforsikringer og yrkesskadeforsikring og du blir varig medisinsk invalid over 15% vil du i teorien kunne få uføreerstatning fra 2 forsikringer og erstatning for varig medisinsk invaliditet fra 3. Det er således ingen lett øvelse å beregne om du har dekning utover det økonomiske tap, som skyldes skaden.

Videre kan det forekomme at skadevolder eller en gjerningsmann er ukjent, eller at han ikke er søkegod for erstatningsbeløpet. Selskapet vil da kunne gi raskt oppgjør, slik at du slipper å vente på oppgjør. Selskapet vil også kunne dekke løpende behandlingsutgifter. Videre vil du ved invaliditet og død ha krav på standardisert erstatning, uten å måtte dokumentere økonomisk tap.

Ved invaliditet og dødsfall vil det være standardiserte summer som utbetales, som er nærmere nedfelt i forsikringsbeviset. Dersom man er mindre enn 100% invalid, vil det være en forholdsmessig del som utbetales. I slike tilfeller er det greit med ulykkesforsikring.

Ulykkesforsikring gjelder normalt heltid, slik at det vil være en ekstradekning opp mot yrkesskade. Ulykkesforsikringens kostnader vil da variere utfra ditt yrkes risiko. Lik som i reiseforsikringer, er det unntak for visse farlige fritidsaktiviteter som kampsport og ekstremsport.