Rettshjelpsdekning

De fleste villa- og innboforsikringer har en rettshjelpsdel som dekker utgifter til tvister knyttet til eiendommen og tilhørende løsøre, som mangelskrav, reguleringssaker og oppgjør etter kjøp og salg av bolig. Andre forsikringer kan ha rettshjelpsdel som dekker de fleste sivile tvister du har i egenskap av å være privatperson. Straffesaker og andre offentlige tvangsprosesser dekkes ikke. Rettshjelpsdekningen dekker normalt heller ikke tvister knyttet til forsikredes yrke og erverv (dvs. arbeidstvister og saker om offentlige ytelser fra NAV mv.), inkassosaker, skifte etter ekteskap/samboer/arv og offentlige forvaltningsvedtak før søksmål. Motorvognansvar dekkes heller normalt ikke, men rettshjelpsdekning finnes ofte i motorvognforsikringen. Her må vilkårene leses nøye for å finne ut om det foreligger forsikringsdekning for en tvist.

Ved de fleste rettshjelpsdekninger må det betales egenandel. Egenandelen vil som oftest være en fast sum på 4-5.000,-, samt 20% av de overskytende utgifter, slik at selskapet dekker 80% av utgiftene etter kr. 4-5.000,-. Rettshjelpsdekningen er gjerne begrenset til 80.000,- eller 100.000,-, og andre særdekninger som tvist under motorvognforsikring kan godt være begrenset til 50.000,-. Landbruksforsikring eller andre forsikringer kan være helt uten egenandel, slik at man ofte vil ha bedre dekning ved spesialforsikringer.

Forsikringsselskapene kan i noen tilfeller gi tilsagn på dekning av advokatutgifter i forbindelse med brann, trafikkskade m.m., men da vil utgiftene være å anse som utgifter pådratt som følge av en skade som det er forsikringsdekning for. Det skal da ikke betales egenandel, dersom det gis tilsagn på utgifter til juridisk bistand som har sammenheng med en påført skade. Disse utgiftene vil ofte være begrenset til rimelige og nødvendige utgifter, eller til et bestemt beløp, slik at selskapet kan avvise krav om utgifter som overstiger grensene.

Tvisten må naturligvis ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Man kan ikke få dekket tvister som allerede var i virke, før forsikringen ble tegnet.

Rettshjelpsdekningen utløses når det foreligger en tvist. Ofte vil det være et diskusjonstema når tvisten er oppstått. Det er ingen formkrav for når tvist oppstår, men normalt må man legge til grunn som dokumentasjon på en tvist at det bør foreligge en skriftlig bekreftelse på faktisk og/eller rettslig uenighet om et rettsspørsmål, der partene helt eller delvis er uenige i ansvaret.

Det vil naturligvis foreligge tvist, når det er tatt ut stevning eller forliksklage. Hvis rettslige skritt kun er tatt for å unngå foreldelse eller for å gi et press på motparten, vil man som oftest likevel måtte legge avgjørende vekt på at det er tatt ut søksmål, selv om motparten reelt sett ikke har fått mulighet til å ta stilling til kravet skikkelig.

Som oftest må det også legges til grunn at krav formidlet gjennom advokat vil tilfredsstille kravet til tvist i vilkårenes forstand, og tvist vil da normalt foreligge når det foreligger uenighet om et krav. Forsikringsskadenemnda har i flere saker lagt til grunn at tvist oppstår når sikredes advokat bestrider et krav mot ham, eller et krav fra sikredes advokat blir bestridt av motparten, eventuelt at motparten opprettholder sitt standpunkt til tross for krav fra sikredes advokat: