Reiseforsikring

Reiseforsikringen dekker skader og økonomiske tap som skjer under reise i fritiden. Dersom man oppholder seg hjemme, på skole, på jobb, i barnehagen eller på reise mellom disse stedene, er det flere reiseforsikringer som ikke gjelder. Du vil da også være på jobb selv om du er på reisefot, hvis du for eksempel kjører lastebil, drosje osv. eller er selger uten fast arbeidssted. Videre vil heller ikke tjenestereise eller ekspedisjoner omfattes av reiseforsikringen, da slike reiser ikke regnes som fritid. Andre reiseforsikringer dekker alle typer reiser, slik at man bør lese anvendelsesområdet for forsikringen nøye før man melder inn kravet.

Det er normalt ikke noe vilkår om at reisen må skje utenbys eller i utlandet, så lenge reisen skjer på fritiden og ikke i forbindelse med jobb, skole, barnehage eller i hjemmet. Dersom noen stjeler noe på en søndagstur eller en handletur i ditt nærområde, vil skaden kunne omfattes av reiseforsikringen.

Det vanligste som en reiseforsikring dekker er skade på reisegods etter tyveri, ran, skadeverk, trafikkuhell m.m. Det er her vanlig å ha en beløpsbegrensning, slik at dersom du reiser med større verdier enn typisk ca. kr. 12.000,-, bør man sørge for tilleggsforsikring. Flybilletter og pass og rimelige merutgifter til reise vil også vanligvis være dekket av ovennevnte.

Ved reisesyke som krever behandling, vil normalt legehjelp til lege eller tannlege og til hjemtransport være dekket innenfor visse beløpsgrenser. Ved lengre sengeleie plikter man å kontakte forsikringsselskapet fra sykehuset. Man kan her også ha krav på kompensasjon for avbrutt reise.

Normalt vil ulykkesforsikring under reise måtte avtales særskilt, og det kan også avtales særskilte dekning for spesielle tilfeller som skjer utenfor fritidsreiser. Akutte ulykker med invaliditet og død vil dekkes innenfor forhåndsfastsatte utbetalinger, dersom reiseforsikringen inneholder en ulykkesdel. Her vil det ofte være unntak for ekstremsport og andre aktiviteter som innebærer stor sannsynlighet for skade eller mulighet for alvorlige skader.

Ellers kan en reiseforsikring dekke avbestillingskostnader ved akutt sykdom, operasjon eller visse personlige og forretningsmessige kriser. Forsinket bagasje over et visst antall timer dekkes også, i den grad flyselskapet ikke dekker tapet.

Ved reiseforsikring vil det være store forskjeller på hva som dekkes, sikredes varslingsplikt, vilkår for utbetaling og service fra representanter på stedet eller fra servicesentre. Det er derfor viktig å undersøke vilkårene for hver enkelt forsikring. Du kan også ha reiseforsikring uten å vite det, dersom du har betalt mesteparten av reisen med kredittkort. Flere kredittkort har innebygd en automatisk reiseforsikring for kjøp av reiser med kort.

Du kan naturligvis ikke kreve samme skade dekket under flere forsikringer, så det kan være lurt å finne ut hvilke skader som dekkes, størrelsen på egenandel og liknende, slik at du fremmer kravet under den forsikring som gir deg best mulig dekning.