Forsikringsrett

Forsikringsrett omhandler de rettsregler som gjelder forsikringssektoren. Forsikringsretten omfatter for det første reglene for å få konsesjon og drive forsikringsselskap, og den offentlige kontrollen med forsikringsselskapene etter lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven). Det er Kredittilsynet som gir konsesjon og fører kontroll med forsikringsselskapene.

Det som gjerne får praktisk betydning for forbrukere er den kontraktsrettslige delen av forsikringsretten, som angår forsikringsavtalen og de lovregler og avtalerettslige regler som gjelder for denne. Når det gjelder tegning, fortolkning og saksbehandlingen av krav opp mot forsikringsavtalen, er forsikringsselskapene bundet av lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven). Forsikringsavtalen kan ikke fortolkes til ugunst for forsikrede i strid med forsikringsavtalelovens bestemmelser, jf. forsikringsavtaleloven §§ 1-3 og 10-3.

I tillegg er det en del spesielle forsikringsregler i sjøloven, som er såpass forskjellige at sjøforsikringsretten behandles under faget sjørett.

Forsikringstvister omfatter et variert spenn av saker som reiseskade, bilansvar, eierskifteforsikring, yrkesskade, uføredekning, livsforsikring, brann, tyveri, ulykkesforsikring eller tvist om rettshjelpdekning m.fl. Et forsikringstilfelle f.eks. ulykke under reise, kan også dekkes av flere forsikringer. En fellesnevner for forsikringssaker er gjerne at erstatningsrettslige regler også kommer inn i bildet, idet utbetalingen ofte skal tilsvare et erstatningsansvar, som for eksempel etter bilansvarsloven. I andre tilfeller kan forsikringen inneholde en avtalt dekningssum, som for eksempel ved uførekapital og livspolise.

For de fleste mennesker vil det være ansvar og utmåling som vil være interessant i forhold til en utmåling. Vi kommer derfor ikke til å skrive en generell gjennomgang av reglene i forsikringsavtaleloven, men begrense oss til å komme med enkelte praktiske tips.

Forsikringsselskapene er en profesjonell juridisk aktør, som ofte vil forsøke å begrense sin betalingsplikt overfor den forsikrede ved ansvar i den grad det er adgang til det. Dokumentasjonsbyrden kan dermed noen ganger være tøff for forsikrede, og regler kan forstås vidt forskjellig. Det er dessverre ikke uvanlig at krav mot selskapene avkortes, eller avvises fullstendig som foreldet, ikke dokumentert eller for sent fremsatt. I andre tilfeller vil det påberopes avkorting, fordi du har helt eller delvis dekning andre steder, som offentlige trygdeordninger eller forsikringer i andre selskap.

I tillegg vil også selskapene kunne ha andre tapsberegningsmetoder, enn du selv mener er korrekte. Uenigheten kan her omfatte eksempelvis verdsettelsen av gjenstander, fradrag for standardheving, dekning av skatteulempe eller fremtidig inntektsnivå ved beregning av økonomisk tap.

Det vil derfor være lurt å kontakte advokat eller få annen juridisk kyndig bistand tidlig i prosessen, slik at du ikke får dine krav unødvendig avkortet eller avvist. En advokat med kjennskap til forsikringsrett og saksbehandlingen i forsikringsselskapene, vil kunne hjelpe deg med å få din sak på riktig spor tidlig i prosessen. Det er også viktig å tidlig være klar over hvilke krav som bør kunne føre frem, slik at du ikke fokuserer på krav som selskapene med rette nekter å godta.

Det er et grunnleggende premiss i forsikringsretten at skadelidte kan velge å kun forholde seg til ansvarlig forsikrer for erstatningskravet – i stedet for skadevolder, jf. forsikringsavtaleloven § 7-6 første ledd. Det er videre sikker rett at kravet mot den ansvarlige og kravet mot selskapet er to separate krav, noe som er uttrykkelig slått fast i Rt. 1999 s. 7

Etter forsikringsavtaleloven § 1-3 kan ikke kravshaver gis dårligere rett mot selskapet enn bestemmelsene i forsikringsavtaleloven del A.

Før du oppsøker juridisk bistand er melding av forsikringstilfellet det viktigste du selv kan gjøre, dvs. melde kravet til forsikringsselskapet og til en eventuell skadevolder. Du må inngi skriftlig melding til forsikringsselskapet med en gang du blir klar over at du har et krav eller at du har fått en skade. Det er viktig her å huske på at kravene mot selskapet og mot en eventuell skadevolder er to ulike krav med forskjellige foreldelsesfrister, slik at melding bør gis til begge hver for seg.

Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen lovens frister. Ved reklamasjon eller melding til forsikringsselskapene er reglene her noe ulike om det er personforsikring eller annen forsikring. Se nærmere under siden «Melding av forsikringskrav» her. Har selskapet på annen måte fått kunnskap om forsikringstilfellet og dermed mulighet til å treffe tiltak, vil forsømmelsen normalt ikke få betydning for ansvaret.

Et annet viktig argument for å melde kravet så tidlig som mulig er renter. Rentene alene kan ofte komme opp i flere hundre tusen kroner, og du vil gå glipp av renter dersom du drøyer melding av kravet.

Kravene foreldes tidligst samtidig med kravet mot skadevolder, men kan løpe videre dersom kravet ble meldt selskapet, mens kravet mot skadevolder var i behold. Her vil det være forskjellige regler, utfra om det er livsforsikring eller andre typer forsikringer. Se her under «Foreldelse».

Det er spesielt viktig å være klar over at også helt nye krav som ikke er livsforsikring kan bli foreldet overfor forsikringsselskapene etter 6 måneder, dersom selskapet skriftlig har avvist kravet. Forsikringsselskapet skal i så fall opplyse om det i brev til deg. Det er derfor meget viktig at du leser brevene fra forsikringsselskapene nøye, selv om brevene ser ut som standardbrev.

Ikke minst er det viktig at du er klar over vilkårene i forsikringsavtalen din, og leser disse før du sender inn kravet. Formålet med dette vil være å sende inn kravet på riktig måte, til riktig tid og med nødvendig dokumentasjon. Forsikringsselskapet vil i de fleste tilfeller ha et spesielt utformet skademeldingsskjema som du fyller ut, som sørger for at nødvendig informasjon gis i kravsmeldingen. Det vil her være lurt å snakke med selskapet, dersom det er forhold ved vilkårene eller skademelding som du lurer på.

Du har i de fleste forsikringstvister krav på rettshjelpsdekning, som også omfatter hjelp til advokat underveis i saksbehandlingen, straks det er oppstått en tvist med selskapet.