Garantier

Hvis selger har gitt garanti ved kjøp av en ting, har foreldelsesloven en spesialbestemmelse i § 3 nr. 4:

”Når selgeren eller et tidligere omsetningsledd har garantert for salgstingen ved å påta seg avhjelp eller annet ansvar, blir foreldelsesfristen for krav som bygger på denne garanti, regnet fra den dag da kjøperen gir varsel om det forhold kravet grunner seg på, men senest fra den dag garantien løper ut. Tilsvarende gjelder når en tjenesteyter e.l. har garantert for resultatet av oppdraget”.

Bestemmelsen gir et gunstigere fristutgangspunkt for fordringshaver enn lovens alminnelige utgangspunkt for kontraktskrav på tidligste forfall/mislighold, ved at fristen i stedet løper fra den dag da kjøperen gir varsel om det forhold kravet grunner seg på, og senest fra den dag garantien løper ut.

I Rt. 2007 s. 392 (Lysefjord avsnitt 35 til 37) ble det slått fast at anvendelse av spesialfristen for garantier etter foreldelsesloven § 3 nr. 4 ikke er betinget av at kravet ikke kunne vært fremmet etter kjøpslovens deklaratoriske regler:

”Som lagmannsretten her påpeker, taler både systemhensyn og prosessøkonomiske hensyn mot en forståelse av § 3 nr. 4 som innebærer at garantien må være konkret utnyttet i den enkelte saken hvor krav reises. En regel som gir dårligere vern for kjøperen i den første fasen av garantiperioden enn i den siste fasen, harmonerer heller ikke godt med garantiens formål. Regelen kan også innby til omfattende prosedyre – blant annet om det er reklamert innenfor kjøpslovens frister, hvilket illustreres i den foreliggende saken.

Jeg er etter dette kommet til at anvendelsen av § 3 nr. 4 ikke er betinget av at kravet ikke kunne vært fremmet etter de deklaratoriske reglene. Det er da ikke nødvendig for meg å gå inn på spørsmålet om vegvesenets erstatningskrav også kunne vært bygget på kjøpslovens regler. Reglene om foreldelsesfristens utgangspunkt i § 3 nr. 4 kommer etter dette til anvendelse i saken. Det er da på det rene – og heller ikke omstridt – at vegvesenets erstatningskrav ikke er foreldet”.