Foreldelsens virkninger

Virkningene av foreldelse er at fordringshaveren ”taper sin rett til oppfyllelse,” jf. foreldelsesloven § 24 nr. 1. I foreldelsesloven § 24 nr. 2 slås fast at virkningen av foreldelse av en fordring også omfatter rente, utbytte og lignende tilleggsytelse.

Det er uten betydning at fordringshaver har vært i god tro, eller at debitor har opptrådt uredelig mv. som med reklamasjonsreglene, dersom foreldelse er inntrådt. Da vil fordringshaver ha tapt alle rettigheter til kravet, bortsett fra eventuell motregningsrett etter foreldelsesloven § 26 under forutsetning av at vedkommende har et hovedkrav det kan motregnes mot. Fordringshaver kan alltid motregne fordringen mot et motkrav dersom motregningsrett er avtalt, eller ”det krav som det motregnes mot, springer ut av samme rettsforhold som den foreldede fordring og er oppstått før denne fordring ble foreldet”. Det kan ikke motregnes i krav som ikke er konnekse (fra samme rettsforhold), jf. Ot.prp.nr.38 (1977-1978) s. 79:

”Utgangspunktet er at fordringshaveren taper retten til å motrekne når fordringen er foreldet. Det skal gjelde to unntak fra dette utgangspunktet, nemlig hvor motrekningsretten er avtalt og når hovedkravet utspringer av samme rettsforhold som motkravet og er oppstått før motkravet ble foreldet. Etter bokstav a er motrekningsretten i behold dersom den er avtalt. Slike avtaler er visstnok ganske hyppige i kredittforhold, særlig når det består et fast gjensidig forretningsforhold mellom partene. Etter bokstav b er motrekningsretten i behold når kravene utspringer av samme rettsforhold. I innst 1957 (§28) og de seinere lovutkast heter det ved en inkurie at « motkravet utspringer av det samme rettsforhold som den foreldete fordring… ». Den naturlige terminologi er imidlertid å anse den foreldete fordring som motkravet”.

Foreldelse får også virkning for panterettigheter, som ikke er realregistrert i register dvs. tinglyst mv. etter foreldelsesloven § 27:

Ӥ 27. (Pant m.m.)

1. Når fordringen foreldes, bortfaller:

a) lovbestemt underpant som ikke er tinglyst eller registrert i særskilt rettsregister,

b) underpant i henhold til skadesløsbrev til sikkerhet for mulig inntredende gjeldsansvar,

c) underpant for krav på rente eller annen ytelse som forfaller med bestemte mellomrom og ikke er avdrag på en skyldig hovedstol.

2. Rett etter eiendomsforbehold til eller salgspant i levert løsøre faller bort når fordringen på kjøpesummen foreldes. Dette gjelder likevel ikke når retten i medhold av lov er tinglyst eller registrert i særskilt rettsregister.

3. Ellers har foreldelse ingen innflytelse på panterett og tilbakeholdsrett.

4. Av rettighet som hviler som grunnbyrde på fast eiendom, foreldes bare de enkelte ytelser”.

At et krav mot en av skyldnerne foreldes, er uten virkning for fordringshaverens krav mot andre skyldnere, jf. foreldelsesloven § 25 nr. 1. Her er et unntak i foreldelsesloven § 25 nr. 2 for kausjon og tilsvarende garanti, der fordringen mot den som stiller garantien (garantisten) også foreldes, ”når foreldelsen er inntrådt i forhold til hovedskyldneren før fordringen er gjort gjeldende mot garantisten ved skritt som nevnt i §§ 15 til 19, for så vidt ikke annet følger av avtale”.