Rettsvirkningen av avhjelp

Omlevering og retting blir ofte kalt for både offensive og defensive beføyelser, fordi beføyelsene også kan brukes defensivt av selger for å avskjære et allerede fremmet krav fra forbruker om prisavslag eller heving, forutsatt at avhjelpen kan gis uten opphold.

Selgeren kan innenfor forbrukerkjøp tilby seg å reparere mangelen eller omlevere som en defensiv beføyelse, det vil si for å avskjære forbrukerens krav på prisavslag eller heving. Vilkåret for selgeren er at det skjer uten opphold, jf. forbrukerkjøpsloven § 29 tredje ledd.

” Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving”.

Innenfor forbrukerkjøp forutsettes at de fleste tvister om mangel ved gjenstanden, skal løses gjennom omlevering eller retting. Forbruker har dersom ikke avhjelp gjennomføres innen rimelig tid, rett til prisavslag etter forbrukerkjøpsloven § 31 og rett til å heve etter forbrukerkjøpsloven § 32, når mangelen ikke er uvesentlig. Således får manglende omlevering eller retting innen rimelig tid den rettsvirkning at forbruker automatisk kan heve såfremt mangelen ikke er uvesentlig, eller forbruker får automatisk krav på prisavslag tilsvarende mangelens verdi.

Motsatt blir den rettslige konsekvensen av at avhjelp faktisk gis av selger uten opphold, at forbrukeren ikke kan kreve prisavslag eller heving. Forbruker kan dermed ikke uten videre heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven § 32, dersom selger tilbyr ny vare eller å fikse varen uten opphold.