Forsøk til å foreta avhjelp og erstatningsgjenstand

I forbrukerforhold er det satt en grense for to avhjelpsforsøk, slik at ved tredje gangs reparasjon eller ny vare, så kan forbruker heve kjøpet.

”Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig”

I utgangspunktet har selger to forsøk på seg til å reparere samme feil, jf. forbrukerkjøpsloven § 30 annet ledd. Forsøkene gjelder for både reparasjon og omlevering totalt sett. Det gjelder et snevert unntak fra dette om med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.

Dersom avhjelpsforsøket tar mer enn en uke, har kjøper krav på lånegjenstand, uten ekstra kostnader, jf. forbrukerkjøpsloven § 30 tredje ledd.

”Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres”.

Man må imidlertid veie forbrukerens behov opp mot selgerens kostnad eller ulempe, og kravet om lånegjenstand gjelder således bare dersom kjøperens krav fremstår som rimelig sett i forhold til kjøperens behov, og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres. Manglende erstatningsgjenstand kan for øvrig være et moment for heving. For at kjøper skal ha krav på erstatningsgjenstand må avhjelp medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra bruke tingen. Forbrukeren må her ikke vente én uke for å ha rett til erstatningsgjenstand, så lenge det må forventes at det vil gå minst én uke fra tingen leveres inn.

Dersom undersøkelser i forkant av reparasjon og omlevering viser at tingen ikke har mangel, bæres kostnadene forbundet med det av selgeren. Dette gjelder ikke dersom selgeren på forhånd gjør forbrukeren oppmerksom på at vedkommende må dekke kostnadene, jf. forbrukerkjøpsloven § 30 fjerde ledd.