Misligholdsbeføyelser

For å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser som heving, erstatning, prisavslag, avhjelp (retting og omlevering) osv. må det foreligge en mangel ved det som er levert eller annet mislighold. Forbruker har ikke rett til å kreve heving eller erstatning eller andre beføyelser, når kontrakten er oppfylt etter avtalen, selv om man i ettertid har sett at man har kunnet få bedre og billigere vare/tjeneste annetsteds. Dersom det ikke foreligger mangel/mislighold, vil det ikke være grunnlag for noen misligholdsbeføyelser.

For mangler ved den leverte gjenstanden vil forbrukerens krav (misligholdsbeføyelser) være regulert av forbrukerkjøpsloven § 26, som i tillegg til tilbakeholdsrett av kjøpesummen, heving og erstatning, også gir rett til prisavslag, retting og omlevering (avhjelp).

”§ 26. Forbrukerens krav ved mangler Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren a) holde kjøpesummen tilbake etter § 28 b) velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30 c) kreve prisavslag etter § 31 d) kreve heving etter § 32 e) kreve erstatning etter § 33. Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende. For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder bestemmelsene om mangler så langt de passer. Partene kan avtale en annen løsning. Avtalefriheten gjelder likevel ikke for installeringsforpliktelser som inngår i salgsavtalen”.

Ved forsinkelse er misligholdsbeføyelsene forbruker kan gjøre gjeldende listet opp i forbrukerkjøpsloven § 19:

”§ 19. Forbrukerens krav ved forsinkelse Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for sent og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side (forsinkelse), kan forbrukeren a) holde kjøpesummen tilbake etter § 20 b) kreve oppfyllelse etter § 21 c) kreve heving etter § 23 d) kreve erstatning etter § 24. Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende. Dersom selgeren ikke i tide oppfyller sine plikter ellers etter kjøpet, gjelder bestemmelsene om forsinkelse tilsvarende så langt de passer, likevel ikke § 23 tredje og fjerde ledd. Partene kan avtale en annen løsning”.

Selgers misligholdsbeføyelser er regulert i forbrukerkjøpsloven kap. 9, og vil i hovedsak dreie seg om at forbruker ikke har betalt hele eller deler av kjøpesummen eller ikke har medvirket til gjennomføring av kjøpet etter avtalen ved å nekte å hente tingen mv. Misligholdsbeføyelsene selger kan gjøre gjeldende er listet opp i forbrukerkjøpsloven § 43.

§ 43. Selgerens krav Dersom forbrukeren ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren a) kreve oppfyllelse etter § 44 b) kreve heving etter § 45 c) kreve erstatning og rente etter § 46 d) olde ytelsen tilbake etter § 9. Selgerens rett til erstatning og rente faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

Fremstillingen her skal ikke ta for seg selgers misligholdsbeføyelser ved forbrukers mislighold, men skal konsentrere seg om forbrukers rettigheter ved selgers mislighold.

Imidlertid er det grunn til å nevne at forbruker etter forbrukerkjøpsloven § 47 har en opplysningsplikt om hindring, dersom forbrukeren hindres i å oppfylle kjøpet til rett tid (herunder betaling). Selgeren skal da gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får selgeren ikke slik melding innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan selgeren kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han eller hun hadde fått meldingen i tide.

Videre er det en spesifikasjonsregel i forbrukerkjøpsloven § 48 om at selgeren selv kan bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper i samsvar med hva han eller hun må anta er forbrukerens interesse, dersom forbrukeren ikke medvirker til å bestemme hvordan tingen skal utformes etter avtalen til avtalt tid eller innen rimelig tid etter at selgeren har oppfordret til det. Selgeren må opplyse forbrukeren om de spesifikasjoner han eller hun vil bruke og gi forbrukeren en rimelig frist til å endre spesifikasjonene. Gjør ikke forbrukeren dette i tide etter å ha fått selgerens melding, blir selgerens spesifikasjoner bindende.