Ting solgt ”as is”

Dersom det er tatt inn en klausul om at varen selges ”med forbehold” eller at den selges ”som den er”(”as is”), skal det mer til for at noe anses som mangel. Helt uten rettigheter er man imidlertid ikke. Forbrukerkjøpsloven § 17 angir når det vil foreligge mangler ved ting ”solgt som den er”:

”§ 17. Ting solgt ”som den er”. Auksjonssalg

Selv om tingen er solgt ”som den er” eller med lignende alminnelig forbehold, foreligger det en mangel a) når tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, eller b) når det foreligger forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b eller c. Selges brukte ting på auksjon hvor forbrukeren har anledning til å være til stede, gjelder reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer”.

Tingen skal ikke være i dårligere stand enn det man med rimelighet forventer, sett ut fra forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a. Terskelen ved forbrukerkjøp er noe lavere enn ellers, og tingen trenger altså ikke å være i vesentlig dårligere stand enn det man med rimelighet forventer, slik som i kjøpsloven.

Det vil også foreligge mangel ved ting som den er, når det foreligger opplysingssvikt i form av manglende opplysninger eller uriktige opplysninger etter forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav b eller c . Selgeren vil da være ansvarlig dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Tilsvarende vil selgeren bli ansvarlig dersom tingen etter levering ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet.

I FTU 2007/507 ble en bil solgt med forbehold. Etter 1 ½ år oppsto det motorhavari som følge av registerreimen røk. Bilen var dermed i dårligere stand enn det kjøperen med rimelighet kunne regne med. Forbrukeren fikk erstatning for skadene som oppsto som følge av at registerreimen røk, men med fradrag for et beløp tilsvarende det ordinær utskifting av registerreim ville medført (disse utgiftene ville forbruker hatt uansett).