Når må mangelen foreligge?

Etter forbrukerkjøpsloven § 18 første ledd, er tidspunktet for når det må foreligge mangel ved tingen, når risikoen går over på kjøper.

”§ 18. Tidspunktet for bedømmelsen av om det foreligger en mangel Ved bedømmelse av om tingen har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på forbrukeren, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art. Selgeren svarer også for en mangel som oppstår senere, dersom den skyldes kontraktsbrudd fra hans eller hennes side”.

Ved kjøp vil risikoen normalt gå over fra selger til kjøper når han har hentet eller tatt i mot tingen, når den er sendt eller når tingen er stilt til rådighet og ikke hentes. Når risikoen går over på forbruker ved forbrukerkjøp, må avgjøres ut fra reglene i forbrukerkjøpsloven § 14:

«§ 14. Risikoens overgang Risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert i samsvar med § 7. Hvis leveringstiden er kommet og forbrukeren unnlater å overta en ting som er stilt til hans eller hennes rådighet, har forbrukeren likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved tingen selv, for eksempel forråtnelse. Skal forbrukeren hente tingen på et annet sted enn hos selgeren, går risikoen over når leveringstiden er inne og forbrukeren er kjent med at tingen er stilt til hans eller hennes rådighet på leveringsstedet. Risikoen går ikke over på forbrukeren før det ved merking, transportdokument eller på annen måte er gjort klart at tingen er tiltenkt forbrukeren. Er en ting kjøpt og levert på prøve eller for øvrig med rett til tilbakelevering, har forbrukeren risikoen for tingen inntil den igjen er overtatt av selgeren. Dette gjelder likevel ikke når forbrukeren har rett til å levere tingen tilbake etter angrerettloven eller tilsvarende angrefrist etter avtale om forbrukerkjøp».

At risikoen går over betyr at forbruker må betale for varen, selv om den skulle bli ødelagt (gitt at det ikke er selgers feil), jf. forbrukerkjøpsloven § 13:

”§ 13. Hva risikoen innebærer Når risikoen for tingen er gått over på forbrukeren, faller ikke forbrukerens plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av en hendelse som ikke beror på selgeren”.

Hvis forbrukeren unnlater å overta noe som er stilt til hans eller hennes rådighet, vil risikoen fortsatt ha gått over i forhold til mangler ved tingen i seg selv (eksempelvis forråtnelse av frukt mv.), jf. forbrukerkjøpsloven § 14. Man kan altså ikke omgå fristreglene ved å nekte å overta en vare. Etter forbrukerkjøpsloven § 7 følger at levering skjer når tingen overtas av forbrukeren. Ved forsinkelse vil det foreligge mangel, når tingen ikke er levert til avtalt tid.