Selgers rett til å heve

Ved vesentlig kontraktsbrudd fra forbrukeren, kan selgeren før selger har overtatt tingen heve avtalen før hele kjøpesummen er betalt, jf. forbrukerkjøpsloven § 45 første ledd.

§ 45. Heving Selgeren kan heve kjøpet på grunn av forsinket betaling eller annet kontraktsbrudd fra forbrukerens side dersom forbrukerens kontraktsbrudd er vesentlig. Selgeren kan ikke heve etter at hele kjøpesummen er betalt. Kjøpet kan også heves dersom forbrukeren ikke betaler kjøpesummen innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Mens tilleggsfristen løper, kan selgeren ikke heve, med mindre forbrukeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Er tingen allerede overtatt av forbrukeren, kan selgeren bare heve dersom det er tatt forbehold om det eller forbrukeren avviser tingen.

Selgeren kan ikke heve etter at hele kjøpesummen er betalt, og selger kan kun heve etter overtagelse hvis han har tatt forbehold om det eller forbrukeren avviser tingen, jf. forbrukerkjøpsloven § 45 tredje ledd. Dette er et tilleggsvilkår.

I forhold til stenging av strøm kan nettselskapet stenge strømmen, dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd,, jf. forbrukerkjøpsloven §48a første ledd.

”§ 48a. Stenging på grunn av forbrukerens kontraktsbrudd ved avtaler om overføring av elektrisk energi Nettselskapet kan avbryte (stenge) overføringen av elektrisk energi dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra forbrukerens side i en avtale som nevnt i § 2 første ledd bokstav d. Stenging kan likevel ikke skje hvis a) det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller b) forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for stengingen, som ikke er åpenbart grunnløse. Før stenging kan skje, skal nettselskapet sende forbrukeren et skriftlig varsel om stenging. Varselet skal angi a) at stenging ikke vil skje dersom forbrukeren betaler innen fire uker regnet fra den dato varselet ble sendt, b) at forbrukeren bør ta snarlig kontakt med nettselskapet dersom stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller dersom forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for stengingen, c) at forbrukeren kan bli pålagt å dekke nødvendige kostnader i forbindelse med en stenging og eventuell gjenåpning av forbrukerens anlegg, d) at forbrukeren kan ta kontakt med sosialtjenesten i den kommunen forbrukeren har fast bosted, for å avklare om sosialtjenesteloven kapittel 5 gir rett til økonomisk stønad for å avhjelpe situasjonen. Dersom sosialtjenesten innen fristen i annet ledd annet punktum bokstav a har meddelt skriftlig at den tar på seg ansvaret for å oppfylle forbrukerens forpliktelse, kan stenging ikke skje. Nettselskapet kan kreve at forbrukeren dekker nødvendige kostnader i forbindelse med en stenging og eventuell gjenåpning av forbrukerens anlegg. Nødvendige kostnader knyttet til utarbeiding og sending av varsel etter annet ledd kan kreves dekket selv om stenging ikke finner sted. Nettselskapet kan ikke kreve å få dekket sine kostnader etter første og annet punktum dersom det har opptrådt i strid med bestemmelsene i første til tredje ledd. Bestemmelsene i § 45 om heving ved kontraktsbrudd fra forbrukerens side gjelder ikke. Bestemmelsen i § 55 om forventet kontraktsbrudd gjelder ikke ved forventet kontraktsbrudd fra forbrukerens side”.

Stengning forutsetter at forbrukers mislighold av betalingsplikten utgjør et markert avvik fra det som er avtalt i kontrakten. Vesentlighetskravet er dessuten ikke oppfylt, hvis virkningen av stenging blir hardere enn vanlig og ikke står i forhold til selskapets interesser. Stengingsretten gjelder ikke dersom det er fare for liv og helse eller dersom forbrukeren har innsigelser som ikke er åpenbart grunnløse.

Forbrukeren skal alltid ha varsel om stenging, jf. forbrukerkjøpsloven §48a annet ledd. Nødvendige kostnader i forbindelse med stengning kan kreves erstattet av forbrukeren, dersom reglene for stenging er fulgt, jf. forbrukerkjøpsloven §48a fjerde ledd.