Heving ved forsinkelse

ed forsinkelse har ikke forbruker mottatt tingen. Forsinkelse omfatter både når tingen leveres for sent i forhold til avtalt levering, og når levering av tingen helt uteblir. Utgangspunktet er at forbruker skal kunne velge å fastholde kjøpet og holde tilbake kjøpesummen, så lenge tingen ikke er levert. Forbruker kan heve kjøpet når forsinkelsen er vesentlig.

For å kunne heve avtalen, må mangelen være vesentlig, jf. forbrukerkjøpsloven § 23.

”§ 23. Heving Forbrukeren kan heve kjøpet når forsinkelsen er vesentlig. Er tingen levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om leveringen. Ved vurderingen av om forsinkelsen er vesentlig, skal det særlig legges vekt på forsinkelsens betydning for forbrukeren. Det skal blant annet tas hensyn til hvilken type ting kjøpet gjelder, og om levering skulle skje til en bestemt tid. Kjøpet kan også heves dersom selgeren ikke leverer innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som forbrukeren har fastsatt. Mens tilleggsfristen løper, kan ikke forbrukeren heve, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Gjelder kjøpet en ting som skal tilvirkes særskilt for forbrukeren etter forbrukerens oppgaver eller ønsker, og kan selgeren derfor ikke uten vesentlig tap disponere tingen på annen måte, kan forbrukeren bare heve dersom forsinkelsen medfører at formålet med kjøpet blir vesentlig forfeilet”.

Det må reklameres om at krav om heving på grunn av forsinkelse gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om leveringen, jf. forbrukerkjøpsloven § 23 første ledd annet punktum. Dermed er det ved heving på grunn av forsinkelse et unntak fra regelen om at det er tilstrekkelig med nøytral reklamasjon.

Om forsinkelsen er vesentlig må vurderes etter en konkret helhetlig skjønnsmessig vurdering. Det sentrale etter forarbeidene i Ot.prp.nr.44 (2001-2002) side 178 er at kjøperens interesser i større grad settes i forgrunnen i forhold til selgerens interesser etter en skjønnsmessig helhetsvurdering. Ved vurderingen av om forsinkelse er vesentlig, skal det også etter forbrukerkjøpsloven § 23 annet ledd særlig legges vekt på forsinkelsens betydning for forbrukeren. Det avgjørende er forsinkelsens faktiske betydning for forbrukeren, og ikke hans subjektive oppfatninger. Det skal blant annet tas hensyn til hvilken type ting kjøpet gjelder, og om levering skulle skje til en bestemt tid. Eksempelvis dersom det er bestilt en bursdags- eller bryllupskake, og forbruker mottar kaken dagen etter, vil forbruker i slike tilfeller normalt kunne heve.

I tillegg til at forsinkelsen er vesentlig, er det også adgang for forbruker til å heve forbrukerkjøpsloven § 23 tredje ledd dersom selgeren ikke leverer innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som forbrukeren har fastsatt (såkalt nachfrist). Mens tilleggsfristen løper, kan ikke forbrukeren heve, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

For tilvirkningskjøp er det en spesiell regel i forbrukerkjøpsloven § 23 fjerde ledd om at dersom kjøpet gjelder en ting som skal tilvirkes særskilt for forbrukeren etter forbrukerens oppgaver eller ønsker, og kan selgeren derfor ikke uten vesentlig tap disponere tingen på annen måte, kan forbrukeren bare heve dersom forsinkelsen medfører at formålet med kjøpet blir vesentlig forfeilet. Vesentlig forfeilet innebærer at mangelen er av en slik art at tingen ikke kan brukes til sitt tiltenkte formål. Årsaken til at det er en høyere hevingsterskel ved tilvirkningskjøp er at når varen er fremstilt spesielt for en kjøper, vil det ofte kunne føre til store tap for selgeren om kjøpet heves. Forbrukeren vil på sin side ofte ikke ha samme behov for å kunne heve som ellers, fordi forbruker ikke på kort tid kan skaffe seg en tilsvarende gjenstand.