Erstatning for forbruker

Erstatning kan i utgangspunktet kreves av forbrukeren for oppstått dokumentert eller sannsynliggjort økonomisk tap, deriblant utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste som er påført ham eller henne som følge av mangelen. Erstatningssummen skal som utgangspunkt tilsvare full erstatning, dvs. det fulle tap som skyldes kontraktsbruddet. Full erstatning kalles gjerne den positive kontraktsinteresse. Det vil si at forbruker skal settes i samme økonomiske situasjon som om kontrakten hadde blitt riktig oppfylt fra selgers side. Forbruker skal ha full erstatning, men skal heller ikke tjene på skaden. Fordeler av kontraktsbruddet skal gå i fradrag etter prinsippet om compensatio lucri cum damno. Erstatningen skal dekke faktisk netto tap, slik at penger som forbruker sparer på kontraktsbruddet skal gå i fradrag.

Erstatning kan kreves for økonomisk tap så langt ikke tapet er dekket av andre misligholdsbeføyelser som tilbakehold av kjøpesummen, avhjelp (omlevering og retting), heving eller prisavslag. Selv om forbruker har krevd misligholdsbeføyelser som avhjelp (omlevering og retting), heving eller prisavslag, eller eventuelt holdt tilbake hele eller deler av kjøpesummen, så kan han få dekket eventuelt et ytterligere økonomisk tap dersom tapet overstiger den kompensasjon som er gitt gjennom avhjelp (omlevering og retting), heving eller prisavslag, jf. forbrukerkjøpsloven § 26 annet ledd.

”Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende”.

Når det skal utbetales erstatning er det krav om ansvarsgrunnlag for at selger skal være erstatningspliktig. For forbrukerkjøp er ansvarsgrunnlaget regulert i forbrukerkjøpsloven § 33 for erstatning på grunn av mangler ved tingen, og forbrukerkjøpsloven § 24 for erstatning på grunn av forsinket eller uteblitt levering av tingen.

Erstatning forutsetter at forbruker har lidt et konstatert økonomisk tap. Ved krav om erstatning må økonomisk tap dokumenteres, evt. sannsynliggjøres, mens et prisavslag i større grad kan bygge på en skjønnsmessig vurdering av tingens verdi uten mangelen. I tillegg må tapet med rimelighet kunne forutses som en mulig følge av kontraktsbruddet, jf. forbrukerkjøpsloven § 52. Det er altså et krav om adekvat (sannsynlig, påregnelig) årsakssammenheng.