Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøperen plikter å undersøke eiendommen spesielt etter overtakelse. Undersøkelser av tingen har som formål å avdekke skjulte mangler og klarlegge at eiendommen er i henhold til avtalen. Videre dersom kjøper burde ha oppdaget mangelen gjennom forundersøkelser før selve kjøpet, vil kjøper ikke kunne gjøre mangelen gjeldende dersom det forelå ond tro eller uaktsomhet hos kjøperen, i forhold til mangler som måtte ha vært kjent for kjøper ved avtaleinngåelsen. Kjøpers undersøkelsesplikt er et utslag av den alminnelige lojalitetsplikten, på samme måte som opplysningsplikten.

Eiendom selges normalt ”as is” (som den er), og ”as is”-klausuleringen vil rettslig sett skjerpe kravet til å foreta undersøkelse overfor kjøper. Særlig ved overtakelse vil det være et skjerpet krav til å måtte undersøke eiendommen nøye med tanke på å kunne reklamere så tidlig som mulig fra mangelen tidligst måtte ha vært oppdaget.

Kjøpers faglige innsikt på området vil ha betydning for hvilke krav som stilles til en aktsom undersøkelse. Dersom kjøper er særlig profesjonell, eller for profesjonell hjelp gjennom bygningskyndige, kan det bety at kravene til selgers opplysningsplikt svekkes, og at kravene til kjøpers undersøkelsesplikt styrkes.