Spesiell reklamasjon for retting og heving

Dersom kjøper ønsker å kreve retting eller heving, er det for kjøp av fast eiendom krav om at kjøper også inngir spesiell reklamasjon, jf. avhendingsloven § 4-11 og 4-13 annet ledd. En spesiell reklamasjon er en særskilt melding om at kjøper vil kreve mer byrdefulle misligholdsbeføyelser for selger som retting eller heving.

I den spesielle reklamasjonen må det spesifiseres at kjøper krever enten retting eller heving spesielt, for at kjøper skal ha retting eller heving i behold som misligholdsbeføyelser overfor selger. Dersom kjøper kun reklamerer nøytralt, men ikke følger opp med reklamasjon om at kjøper ønsker retting eller heving innen rimelig tid, vil konsekvensen kunne bli at kjøper kun kan kreve erstatning eller prisavslag.

Begrunnelsen for krav om spesiell reklamasjon er blant annet at selger ut fra lojalitetshensyn bør være rettidig informert om vesentlige endringer i kontraktsforholdet, slik at selger kan tilpasse sin øvrige drift til at kreditor ønsker retting, heving eller omlevering. Spesiell reklamasjon for retting og heving er begrunnet i at selger har et særlig behov for å vite så tidlig som mulig at kjøper ønsker å heve eller rette, da disse beføyelsene stiller større krav til selger i forhold til gjennomføring og innrettelse.

Videre skal den spesielle reklamasjon gi selger mulighet til å avverge retting eller heving eller komme med krav om retting eller prisavslag som defensive beføyelser, dersom det vil være til selgers fordel. Spesiell reklamasjon er således begrunnet med et ønske om å skape forutberegnelighet for selger i forhold til krav som fordrer aktiv medvirkning hos selger gjennom handling.