Selgers misligholdsbeføyelser

/ / / Selgers misligholdsbeføyelser

Selger kan gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor kjøper, dersom kjøper misligholder avtalen gjennom å ikke betale kjøpesummen eller andre kostnadsforpliktelser eller ikke medvirker til kjøpet. Selgers misligholdsbeføyelser ved kjøpers mislighold er nedfelt i avhendingsloven § 5-1:

”§ 5-1. Innleiande føresegn (1) Dersom kjøparen ikkje betaler eller oppfyller andre skyldnader etter avtala, utan at dette står på seljaren eller omstende seljaren har vågnaden for, kan seljaren krevje oppfylling etter § 5-2, heve etter § 5-3, krevje skadebot etter § 5-4, halde tilbake ytinga etter § 5-5, krevje renter etter § 7-3. (2) Dersom kjøparen ikkje tek over eigedomen i samsvar med lova eller avtala, og utan at dette står på seljaren eller omstende denne har vågnaden for, gjeld føresegnene i §§ 5-3 andre, tredje og fjerde ledd og 5-4 andre ledd”.

Det følger av avhendingsloven § 2-4 annet ledd annet punktum at dersom selgeren ikke får “overlate bruken til fastsett tid, og årsaka ligg hos kjøparen, har kjøparen vågnaden frå det tidspunkt kjøparen kunne ha fått overteke bruken”. Selger kan derfor naturlig nok ikke kreve prisavslag, retting eller omlevering, da selger ikke sitter med eiendommen.

Kjøper vil som oftest misligholde gjennom å ikke betale kjøpesummen eller andre kostnader i forbindelse med kjøpet. Selgers misligholdsbeføyelser og erstatning vil da i stor grad ivaretas gjennom forsinkelsesrenter, jf. avhendingsloven § 7-3:

Ӥ 7-3. Renter

Vert kjøpesummen eller annan uteståande sum ikkje betalt i tide, kan det krevjast rente og skadebot for rentetap etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling”.