Spesiell reklamasjon

Dersom kjøper ønsker å heve en avtale, må det også inngis spesiell reklamasjon etter avhendingsloven § 4-13 annet ledd i tillegg til vanlig reklamasjon etter avhendingsloven § 4-19. Årsaken til at det må inngis spesiell reklamasjon er lojalitetshensyn, siden heving er en misligholdsbeføyelse som rammer selger hardt. Videre skal den spesielle reklamasjon gi selger mulighet til å avverge et hevningskrav med retting. Heving og krav om retting er beføyelser som normalt krever at det reklameres særskilt deresom kjøper ønsker heving eller retting overfor selger.

Har kjøper oppdaget mangel og kun reklamert nøytralt, kan krav om heving tapes dersom spesiell reklamasjon som opplyser om at heving kreves ikke er fremmet innen rimelig tid etter at kjøper ble kjent eller måtte være kjent med mangelen, jf. Rt. 1998 s. 1510:

”Jeg finner grunn til å tilføye at uansett har ankende part i denne sak erklært hevning for sent. Den nøytrale reklamasjonsplikten er utvilsomt oppfylt, sml kjøpslovens § 32. Allerede i brevet av 30 oktober 1990 til megleren tok advokat Apalnes – på kjøperens vegne – opp garasjemangelen, og det antydes misligholdsbeføyelser som prisavslag og erstatning. Men for en så vidt inngripende misligholdsbeføyelse som hevning må det i tillegg kreves en spesiell erklæring. En hevningserklæring må fremsettes for selgeren «innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen», sml kjøpslovens § 39. Partene er i dag enige om at slik erklæring ikke ble fremsatt før 21 mai 1991”.

Avhendingsloven § 4-13 annet ledd lyder slik:

”Kjøparen taper retten til å heve dersom kjøparen ikkje gir seljaren melding om heving innan rimeleg tid etter at kjøparen vart kjent eller burde vorte kjent med mangelen, eller etter at fristen som måtte følgje av krav eller melding etter §§ 4-10 og 4-11 har gått ut. Dette gjeld likevel ikkje dersom seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru”.

Bestemmelsen er nærmere kommentert i Ot.prp.nr. 66 (1990-1991) s. 109:

“Andre ledd inneheld ei særskild føresegn om reklamasjon. Denne er strengare enn den alminnelege reklamasjonsregelen i § 4-19. Føresegna er i samsvar med lausøyrekjøpslova § 39 andre ledd. Om denne heiter det m.a dette i Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s 91: « Heving er en så vidt drastisk reaksjon at det etter departementets mening er rimelig med en særskilt reklamasjon i tillegg til den nøytrale reklamasjon etter § 32. Dette bør i prinsippet også gjelde i forbrukerkjøp. Men regelen må her brukes med en viss forsiktighet. Ikke alle forbrukerkjøpere kan ventes å kjenne kravet om særskilt reklamasjon etter § 32. I forbrukerkjøp bør det derfor ikke stilles strenge krav for å tolke en reklamasjon etter § 32 slik at den også innebærer melding om hevingskrav. » Utgangspunktet for fristen vil normalt vere då kjøparen vart kjent eller burde vorte kjent med mangelen. I dei tilfella der anten kjøparen eller seljaren har fastsett ein særskilt frist i samband med krav eller melding om retting (§§ 4-10 og 4-11), er utgangspunktet når denne fristen går ut. Departementet gjer merksam på at kva som skal reknast som « rimeleg tid » etter andre ledd, etter tilhøva kan vere lenger tid enn kva som er « rimeleg tid » for nøytral reklamasjon etter § 4-19. Sjølv om kjøparen har reklamert fyrst mot slutten av fristen etter § 4-19, kan han eller ho derfor ha noko tid til å områ seg før det er for seint å heve etter § 4-13 andre ledd”.

Utgangspunktet for reklamasjonsfristen for heving vil normalt være innen rimelig tid fra kjøperen ble kjent eller burde vært kjent med mangelen, og dersom det er avtalt retting når fristen for avhjelp er gått ut, eller det ikke lenger er rimelig å avvente retting. Hvis mangelen som påberopes som grunnlag for heving er forsinkelse, er det viktig å huske på at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at kjøper fikk vite om leveringen. Dersom kjøper eller selger har angitt en bestemt frist for retting i forbindelse med reklamasjon, vil utløpet av selgers eller kjøpers frist normalt være utgangspunktet for beregningen av fristen for den spesielle hevingsreklamasjon.

Som ellers i kontraktsretten, tapes ikke krav som følge av for sent fremsatt reklamasjon, dersom selgeren ”har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru”.