Forsikrede gjenstander

Dersom skadelidte er forsikret mot skaden, kan skadelidte ved tingsskade etter skadeserstatningsloven § 4-2 ikke velge mellom ansvarlig forsikrer og skadevolder, slik man kan ved personskade. Skadelidte må etter bestemmelsen kreve erstatning av eget forsikringsselskap. For å få erstatning henvises derfor skadelidte til eget forsikringsselskap. Dersom skadelidte ikke er forsikret eller er selvforsikret, kan imidlertid skadelidte forholde seg til skadevolder på vanlig måte. Skadelidte kan også gå direkte på skadevolder dersom skaden er voldet gjennom ved forsett eller grov uaktsomhet av den ansvarlige selv, eller i hans yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet, jf. bokstav skadeserstatningsloven § 4-2 nr. 1 a) og b).

Etter skadeserstatningsloven § 4-2 nr. 2, kan skadevolder kreve tilbakebetalt det overskytende fra vedkommende forsikringsselskap i det omfang skaden er dekket av forsikringen, dersom skadevolderen har betalt erstatning i større utstrekning enn han plikter etter bestemmelsen (dvs. kun så langt skadelidte ikke har forsikringsdekning).

Forsikringsselskap som har betalt erstatning for tingsskade kan etter skadeserstatningsloven § 4-3 kreve regress mot skadevolder. Skadevolder vil imidlertid aldri få større ansvar enn han ville fått fra skadelidte selv, og regresskravet kan aldri bli større enn den summen selskapet selv har betalt.