Medvirkning etter bilansvarsloven og andre lovfestede ansvar

For bilansvaret finnes hjemmel for avkorting av erstatning i Bilansvarsloven § 7.

”Har skadelidaren medverka til skaden med vilje eller i aktløyse, kan retten minka skadebotkravet eller lata det falla heilt bort, så nær som når skadelidaren kan leggjast berre lite til last. Avgjerda skal retta seg etter åtferda på kvar side og tilhøva elles”.

Forskjellen på medvirkningsregelen i bilansvarsloven § 7 og skadeserstatningsloven § 5-1 er at i bilansvaret kan man ikke sette ned erstatningen for skadelidte dersom skadelidte kun har utvist lite uaktsomhet (leggjast berre lite til last). Begrunnelsen for dette ble forklart slik på side 34 i Ot.prp.nr.75 (1983-1984) Når slik « liten grad av uaktsomhet » foreligger, skal det for det første ikke skje reduksjon av erstatningen når skaden er voldt i « virksomhet som innebærer særlig risiko for skade ». Regelen er altså ikke begrenset til å gjelde virksomhet hvor det foreligger objektivt erstatningsansvar for risikofylt virksomhet. For det annet foreslås at liten grad av uaktsomhet heller ikke skal tillegges betydning dersom skadevolderens ansvar « er dekket av forsikring eller når forsikring burde ha foreligget ». I denne forbindelse vil utvalget peke på at en skadevolders ansvar i våre dager i stor utstrekning vil være dekket av ansvarsforsikring. Således vil den som driver næringsvirksomhet i regelen ha ansvarsforsikring som normalt dekker ansvaret ved slik virksomhet.

I Rt. 2006 s. 1099 frifant Høyesterett for ansvar etter bilansvarslova § 4 på grunn av morens medvirkning til skaden, jf bilansvarslova § 7 første ledd. Mor til en pågrepet tyveåring hadde handlet i strid med et pålegg om å holde seg unna bilen, og var i ferd med å hindre politiet i å utføre en tjenestehandling, da hun ble skadet etter at hun hadde grepet tak i politibilens dørhåndtak. Det ble da uttalt:

“Politibilen hadde hele tiden hatt motoren i gang, og den opphetede situasjon gjorde det nærliggende at politiet umiddelbart ville kjøre fra stedet. Når hun da holdt i dørhåndtaket, burde hun innsett at hun kunne bli påført skade om bilen kom i bevegelse. Denne risiko var nærliggende og betydelig”.