Fradrag for offentlige ytelser og forsikringsytelser

Når erstatningen måles ut, gjør man alltid fradrag for lønn under sykdom og liknende ytelser, trygdeytelser, ytelser fra pensjonsordning i arbeidsforhold eller yrke og for forsikringsytelser i den utstrekning den erstatningsansvarlige har betalt premien. Begrunnelsen for fradraget er at skadelidte bare skal ha full erstatning en gang. Videre kan tas hensyn til forsikringsytelser til annen vesentlig økonomisk støtte som skadelidte har fått eller kommer til å få som følge av skaden, og til forholdene ellers. Denne regelen er nedfelt i skadeserstatningsloven § 3-1 tredje ledd:

”Ved erstatningsutmålingen gjøres fradrag for lønn under sykdom og liknende ytelser, trygdeytelser, ytelser fra pensjonsordning i arbeidsforhold eller yrke og for forsikringsytelser i den utstrekning den erstatningsansvarlige har betalt premien. Videre kan tas hensyn til forsikringsytelser som ikke går inn under foregående punktum, til annen vesentlig økonomisk støtte som skadelidte har fått eller kommer til å få som følge av skaden og til forholdene ellers”.

Ved offentlige ytelser er det et vilkår om at ytelsene som skal komme i fradrag må gis som kompensasjon for skaden – krav om kompensasjonsrelevans. Ytelsen er såkalt kompensasjonsrelevant når den er ytt som følge av skaden og skal dekke samme skade som erstatningsposten skal dekke. Dersom den offentlige ytelsen ikke skal dekke noen erstatningspost, så kommer den ikke til fradrag. Det samme gjelder ved fradrag for forsikringsytelser. Forsikringsytelser som kommer i fradrag fra erstatning må også være kompensasjon for skaden, og være utløst som erstatning for skaden.

Videre skal etter rettspraksis offentlige fordeler som redusert skatt etter særfradrag trekkes fra erstatningen. I Rt. 1981 s. 138 ”Sevaldsendommen” ble det lagt til grunn at redusert skatt som følge av rett til særfradrag etter skaden, medførte at lidt tap av arbeidsinntekt måtte reduseres med fradraget:

”Det er et gjennomgående prinsipp i erstatningsretten at reduserte utgifter på grunn av skaden er en fradragspost ved erstatningsberegningen, og jeg kan ikke se at det er grunnlag for å behandle særfradragret til uføre på en annen måte.”