Virkeområdet for motorvognansvaret

Bilansvaret er et lovfestet objektivt ansvar med forsikringsplikt. Alle motorvogner plikter å ha ansvarsforsikring som skal dekke skader som motorvognen gjør Ansvaret er objektivt for skade på person og ting etter bilansvarsloven § 4, slik at det ikke er vilkår om skyld hos eier eller fører. For skade på annen motorvogn etter bilansvarsloven § 8 er det imidlertid vilkår om skyld hos eier eller fører, og det foretas en skyldfordeling som avkorter skaden på den enkelte bil utfra den enkelte fører eller eiers utviste skyld. Nærmere om bilansvarsloven § 4 og § 8 nedenfor.

Begrepet motorvogn omfatter alle kjøretøy som drives med motor, og som er laget for å kjøre på bakken, bortsett fra kjøretøy som går på skinner. Dermed omfatter bilansvaret (motorvognansvaret) alt fra biler og busser til trolleybuss, gaffeltruck og traktor.

Det er også vilkår om at skaden skyldes at motorvognen ble brukt i trafikken som motorvogn. Bilansvarsloven gjelder ikke når bilen er forsvarlig frasatt utenfor gate, veg eller annet sted der allmennheten ferdes, under motorløp eller når kjøretøyet ikke benyttes som motorkjøretøy, jf. bilansvarsloven § 2.

Motorvognen må da normalt ha vært i bruk i et trafikkmiljø som kjøretøy eller være uforsvarlig bortsatt (uforsvarleg fråsegsett) for at bilansvarsloven skal dekke skaden som skyldes motorvognen. En kjent dom fra RG 1984 s. 633 illustrerer kravet om at motorvognen må ha vært i bruk som kjøretøy. En kranbil ble ikke ansett for å være brukt som motorvogn ved en skade, siden støttebena var satt ut da kranen ble brukt. Det var dermed ikke som motorvogn kranen gjorde skade, men som kran. Det samme ble lagt til grunn i Rt. 1965 s. 451 der en motorsykkel som fikk en kranbils wire inn i bakhjulet, ikke var dekket av kranbilens forsikring.