Lovfestede krav til årsakssammenheng

Kravet om årsakssammenheng er på enkelte områder lovfestet. I bilansvaret er det krav om årsakssammenheng mellom skaden og motorvognens egenskaper som motorkjøretøy, det såkalte ”motorvogn gjer”-kriteriet, som man finner igjen i bilansvarsloven §§ 1, 4 og 8. Ved sammenstøt er det videre et dobbelt krav til årsakssammenheng, ved at skaden både må skyldes bilens egenskaper som motorvogn (gjer-kriteriet), samtidig som skaden også må skyldes enten subjektiv skyld hos fører eller noen i motorvognen, objektivt brudd på trafikkreglene eller teknisk svikt. Se nærmere under bilansvaret.

I produktansvarsloven § 2-1 forekommer også et dobbelt krav til årsakssammenheng ved at skade må være voldt av produktet og må ”skyldes at det ikke byr den sikkerhet som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente”.

Andre eksempler på lovfestede krav til årsakssammenheng er sjøloven § 151 og kap. 12, jernbaneansvarsloven § 3. Med unntak av særlig motorvognansvaret og produktansvaret, vil de fleste lovfestede årsakskrav som ”forårsaket” og ”voldt” måtte antas å kun medføre krav om vanlig årsakssammenheng etter ulvfestet lære (dvs. betingelseslæren eller hovedårsakslæren).