Generelt om årsakssammenheng

Årsakssammenheng er spørsmål om skaden rettslig sett skal anses som forårsaket av den handling eller unnlatelse (hendelsesforløp) som man knytter ansvarsgrunnlaget til. Faktisk årsakssammenheng innebærer bare at en hendelse er en nødvendig betingelse for skaden. Rettslig årsakssammenheng innebærer imidlertid noe mer, nemlig at skaden i tillegg til å være en nødvendig betingelse for skaden, har tilstrekkelig årsaksevne til å forårsake skaden; enten alene (etter betingelseslæren) eller i samvirke med andre årsaker (etter hovedårsakslæren). I tillegg krever den rettslige årsakssammenheng også at skaden ikke kan være en for avledet eller atypisk følge av den erstatningsbetingende handling i årsaksrekken (adekvanslæren).

Det er alltid et vilkår for erstatningsplikt at det foreligger adekvat årsakssammenheng mellom skadevolders handling, skaden og det økonomiske tap.

Om det foreliger årsakssammenheng rettslig sett bygger på en faktisk vurdering av årsak og virkning, som skal klarlegge om skaden mest sannsynlig skyldes de hendelser som ansvaret bygger på eller annen ekstern årsak. Beviskravet for at det foreligger årsakssammenheng er sannsynlighetsovervekt. Det må være mer sannsynlig enn ikke (mer enn 50% sannsynlig) at skaden kommer av det hendelsesforløp som man knytter ansvar til. Det er den som krever erstatning, som har bevisbyrden for at skadevolder er årsak til skaden, jf. Rt. 2001 s. 320.

Spørsmål om det foreligger rettslig kvalifisert årsakssammenheng vil således måtte vurderes uansett om ansvaret bygger på culpa (uaktsomhet), ulovfestet objektivt ansvar eller lovfestede ansvar som bilansvar, produktansvar osv. Svært mange erstatningsrettslige tvister knyttes i praksis opp mot spørsmålet om årsakssammenheng

Årsakssammenheng må ikke forveksles med bevisbyrdeproblematikk. Dersom det er uenighet om faktum, er dette rent bevismessig spørsmål om hva som faktisk skjedde, og om hvem som har bevisbyrden. Er det rimelig klart hva som faktisk skjedde i forhold til hvilke årsaker som var i virke for resultatet, vil spørsmålet om rettslig årsakssammenheng være begrenset til å klarlegge om den årsak eller hendelse som ansvaret knyttes til, har tilstrekkelig årsaksevne til å forårsake skaden, slik at det vil være naturlig (adekvat) å knytte ansvar til den årsaken/hendelsen.